Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu 15.09.2020 r. decyzji nr SKO.40.1300.2020.oś umarzającej postępowanie odw. dot. dec. o środ. uw. dla farmy fotowoltaicznej na części dz. nr 1012/93 w Borkach Wielkich (B)

Strona archiwalna

 

                                                                                                                                                                                Opole, 1 lutego 2021 r.

SKO.40.1300.2020.oś

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że po zapoznaniu się z odwołaniem od decyzji Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.18.2019 z 29.04.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki 1012/93 w miejscowości Borki Wielkie, gmina Olesno – Borki Wielkie B”, decyzją nr SKO.40.1300.2020.oś z 15.09.2020 r. umorzyło postępowanie odwoławcze.

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Kolegium, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Borki Wielkie.