Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie SKO w Opolu ws. postanowienia Wójta Gminy Skarbimierz z 26.11.2020 r., nr RI.6220.05.2020 - 29.03.2021 r.

Strona archiwalna

 

Opole, 30 marca 2021 r.

 

SKO.40.2641.2020.oś

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamia się strony postępowania, że – po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Skarbimierz z 26 listopada 2020 r., nr RI.6220.05.2020, w przedmiocie sprostowania omyłki w decyzji Wójta Gminy Skarbimierz z 13 listopada 2020 r., nr RI.6220.05.2020, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna” – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 marca 2021 r., postanowieniem z 29 marca 2021 r., nr SKO.40.2641.2020.oś, stwierdziło nieważność przedmiotowego postanowienia (art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 § 1 w związku z art. 126 K.p.a.)

 

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Żłobizna (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – przez okres 14 dni.

 

aa

SK