Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wydaniu w dniu 31.03.2021 r. decyzji nr SKO.40.803.2021.oś o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy Polska Cerekiew o środowisk. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na dz. nr 215 i 216 1 Witosławicach

Strona archiwalna

 

Opole, 12 kwietnia 2021 r. 

SKO.40.803.2021.oś

ZAWIADOMIENIE

       

Zgodnie z 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 31.03.2021 r. nr SKO.40.803.2021.oś stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy Polska Cerekiew z 17.12.2020 r. nr OŚr.6220.3.2020, zmienionej decyzją Wójta Gminy Polska Cerekiew z 26.01.2021 r. nr OŚr.6220.1.2021, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na dz. nr 215 i nr 216 w Witosławicach. 

 Niniejsze zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w dniu 12.04.2021 r. i na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz przekazaniu  Wójtowi Gminy Polska Cerekiew, celem publicznego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Polska Cerekiew i w miejscowości Witosławice. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie (art. 49 § 2 K.p.a.).

 

 

ASZ