Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadom. o dec. Kolegium z 15.12.2021 r. nr SKO.40.2980.2021.oś uchylaj. dec. Burmistrza Białej z 23.09.2021 r. nr GKZP.6220.21.2021 o odmowie środowiskowych uwarunkowań dla budowy bud. dla trzody chlewnej na dz. nr 204/3 w Chrzelicach i przekazuj. spr. do ponown. rozpatrz.org. I inst.

Strona archiwalna

 

 

                                                                                                               Opole, 20 grudnia 2021 r.

SKO.40.2980.2021.oś

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 15.12.2021 r. nr SKO.40.2980.2021.oś uchyliło w całości decyzję Burmistrza Białej z 23.09.2021 r. nr GKZP.6220.21.2020 orzekającą o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej na części dz. nr 204/3 z k. m. 3, obręb Chrzelice i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w dniu 20 grudnia  2021 r. oraz przekazaniu Burmistrzowi Białej, celem  publicznego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Biała i we wsi Chrzelice.  

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (art. 49 § 2 K.p.a.).

 

ASz/ASz