Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaw. o wszczęciu post. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola z 18.08.2021 r. nr UAB.6733.42.2018.AW o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku hotelowym na dz. nr 112/20 k.m. 47, obręb Opole

Strona archiwalna

 

Opole, 21 grudnia 2021 r.

SKO.40.3249.2021.li

 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) - zawiadamia strony postępowania, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola z 18.08.2021 r., nr UAB.6733.42.2018.AW, o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku hotelowym na terenie dz. nr 112/20 k.m. 47 obręb Opole.

W związku z powyższym strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty dokonania zawiadomienia.

Akta sprawy są udostępniane stronom postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 15:00 - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu zapoznania się z aktami sprawy (nr tel.: 077 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Mając powyższe na uwadze, jednocześnie - na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia strony postępowania, że termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu do 14 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty dla miasta Opola (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

aa. SSt

 

POUCZENIE

1. W myśl art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).

2. Stosownie do art. 37 § 1-3 kpa stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz oprzysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.sko.opole.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych / Klauzule informacyjne.