Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie SKO w Opolu z 21.12.2021 r. ws. decyzji Prezydenta Miasta Opola z 23.06.2021 r. nr OŚR.6220.77.2020.MCH

Strona archiwalna

 

Opole, 21 grudnia 2021 r.

 

SKO.40.2346.2021.oś

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem z odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 23 czerwca 2021 r., nr OŚR.6220.77.2020.MCH, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu”, a także określającej warunki realizacji i eksploatacji tego przedsięwzięcia – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu – na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., a także art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) – zawiadamia strony postępowania, że ze względu na potrzebę przeprowadzenia dalszej analizy akt administracyjnych – termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu do 31 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty dla Opola (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – przez okres 14 dni.

 

POUCZENIE

  1. W myśl art. 41 §  1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).
  2. Stosownie do art. 37 § 1 -3 kpa stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

aa

SK