Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaw. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z odwołań od decyzji środowiskowej Burmistrza Krapkowic z 29.06.2021 r. nr GGR.6220.8.2021 dot. produkcji mas bitumicznych na działce nr 266/12 w Dąbrówce Górnej

Strona archiwalna

 

                                                  Opole, 5 stycznia 2022 r.

SKO.40.2256.2021.oś

                                                                                         Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn zm.) zawiadamia strony postępowania, że sprawa z odwołań od wydanej z upoważnienia Burmistrza Krapkowic decyzji z 29 czerwca 2021 r. nr GGR.6220.8.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Produkcja mas bitumicznych” planowanego do realizacji na działce nr 266/12 w Dąbrówce Górnej, określającej warunki tej realizacji, a także wskazującej, że charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające zostanie załatwiona w terminie do 7 lutego 2022 r.

              Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 5 stycznia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz przekazaniu Burmistrzowi Krapkowic celem publicznego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Dąbrówka Górna.

W myśl art. 49 § 2 zdanie drugie k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

aa

ES