Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaw. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy nr SKO.40.2658.2019.gr z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta Brzeg nr GN-7430-36/08 z 11.06.2008 r. zatwierdzającej podział nieruchomości położonych w Brzegu przy ul. Rybackiej

Strona archiwalna

 

Opole, 11.01.2022 r.

SKO.40.2658.2019.gr

 

 

ZAWIADOMIENIE

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że termin załatwienia sprawy z wniosku o stwierdzenie nieważności wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeg decyzji nr GN - 7430 - 36/08 z 11.06.2008 r. zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Rybackiej, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” z siedzibą w Brzegu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 351/9 o pow. l,0049 ha, ark. m. 6, obręb II Centrum, księga wieczysta nr OP1B/00035573/3, na działki: nr 351/17 o pow. 0,1580 ha, nr 351/18 o pow. 0,5042 ha, nr 351/19 o pow. 0,0938 ha, nr 351/20 o pow. 0,0917 ha, nr 351/21 o pow. 0,1572 ha, oraz podział nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Rybackiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” z siedzibą w Brzegu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 351/6 o pow. 0,0136 ha, ark. m. 6, obręb II Centrum, księga wieczysta nr OP1B/00005751/6, na działki: nr 351/23 o pow. 0,0100 ha, nr 351/24 o pow. 0,0036 ha, pod warunkiem, że dla nowo wydzielonych działek zostanie ustanowiona służebność gruntowa na działce nr 351/21 w celu zapewnienia korzystania z gruntu jako dojazdu przez każdoczesnych właścicieli działek nr 351/17, nr 351/18, nr 351/19, nr 351/20, nr 351/23 i nr 351/24, ulega przedłużeniu do 21.01.2022 r. z przyczyn wskazanych w piśmie nr SKO.40.2658.2019.gr z 1.12.2021 r.

           Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w dniu 11.01.2022 r. oraz przekazaniu Burmistrzowi Brzegu celem publicznego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Brzeg.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 zd. drugie K.p.a.). 

 

AL/AL