Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie SKO z 17.01.2022 r. w sprawie z odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 25.06.2021 r. nr OŚR.6220.51.2021.MKU

Strona archiwalna

 

Opole, 17 stycznia 2022 r.

 

SKO.40.2328.2021.oś

 

Z a w i a d o m i e n i e

           

W związku z prowadzonym postępowaniem z odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 25 czerwca 2021 r., nr OŚR.6220.51.2021.MKU, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do wytwarzania organicznego środka poprawiającego jakość gleby – w Opolu, dz. Brzezie, na działkach nr 650/164 i 743/161, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu – stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także – zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Akta sprawy są udostępniane stronom postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 15.00 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu zapoznania się z aktami sprawy (nr tel.: 077 453 83 67).

Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 K.p.a. Kolegium informuje strony postępowania, że z uwagi na powyższe sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Załatwienie sprawy nastąpi do dnia 15 lutego 2022 r.     

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty dla Opola (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – przez okres 14 dni.

 

POUCZENIE

  1. W myśl art. 41 §  1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).
  2. Stosownie do art. 37 § 1 -3 kpa stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

aa

SK