Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaw. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z odwołania od decyzji Burmistrza Namysłowa z 7.10.2021 r. nr GK.6220.8.2021.MZ dot. elektrowni fotowoltaicznej na dz. 249, 314/3, 277/3 i 315/3 w Smarchowicach Małych

Strona archiwalna

 

                                                                                                             Opole, 17 stycznia 2022 r.

SKO.40.3169.2021.oś

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm., zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn zm.) zawiadamia strony postępowania, że sprawa z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Namysłowa decyzji z 7 października 2021 r. nr GK.6220.8.2021.MZ odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 249, 314/3, 277/3, 315/3 w obrębie geodezyjnym 0054 Smarchowice Małe, gmina Namysłów”, zostanie załatwiona w terminie do 17 lutego 2022 r. z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające.

Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 17 stycznia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz przekazaniu Burmistrzowi Namysłowa celem publicznego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Smarchowice Małe.

W myśl art. 49 § 2 zdanie drugie k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

aa

ES

POUCZENIE

  1. W myśl art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).
  2. Stosownie do art. 37 § 1-3 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.sko.opole.pl w zakładce Ogłoszenia Aktualności.