Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadom. o decyzji Kolegium z 20.01.2022 r. umarzającej postępowanie odwoławcze z odwołania od decyzji Wójta Gminy Branice z 4.08.2021 r. nr BG.6220.2.39.2020.AW dot. budowy biogazowni rolniczej biometanowej na działce ewid. nr 246/4, obręb Branice.

Strona archiwalna

 

SKO.40.2609.2021.oś                                                                                                                                                       Opole, 20 stycznia 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z dnia 20 stycznia 2022 r. nr SKO.40.2609.2021.oś umorzyło postępowanie odwoławcze prowadzone z odwołania od decyzji Wójta Gminy Branice z 4 sierpnia 2021 r. nr BG.6220.2.39.2020.AW określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji gospodarki obiegu zamkniętego – Biogazowni rolniczej biometanowej w miejscowości Branice”, realizowanego na działce ewid. nr 246/4, obręb Branice.

Niniejsze zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń Kolegium w dniu 20 stycznia 2022 r. oraz przekazaniu  Wójtowi Gminy Branice, celem publicznego obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Branice.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (art. 49 § 2 k.p.a.).

 

POUCZENIE

  1. W myśl art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2).
  2. Stosownie do art. 37 § 1-3 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

AKT