Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Prezes

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1) reprezentuje kolegium na zewnątrz,
2) przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
5) ogłasza konkurs na członków kolegium,
6) przewodniczy pracom komisji konkursowej,
7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
8) występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,
10) wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

 

Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu od 20.03.2017 r. jest Anita Berg.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Administrator strony
 • opublikowano:
  30-06-2003 17:08
  przez: Beata Gronowska
 • zmodyfikowano:
  10-09-2020 16:21
  przez: Jolanta Pierzchała
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 4737
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl