Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIA

                   

      

                                                          

 

   Opole, 19 grudnia  2018 r.

SKO.41.2609.2018.li    

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.),  zwanej dalej p.p.s.a., zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (ul. Kośnego 70, 45-372 Opole) skargi (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę) Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego Ewę Korusiewicz, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z 29.10.2018 r. nr SKO.40.1259.2018.li odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nysy z 7.04.2011 r.  nr 10/11 (AU.6733.4.2011) ustalającej, na rzecz EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji Nysa, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektoenergetycznej linii napowietrzno-kablowej Ś.N. relacji od słupa nr 95 do stacji transformatorowej „Przełęk-POM” we wsi Przełęk na dz. nr nr: 143, 144, 145, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 147/2, 148/2, 152/2, 152/3, 239, 334/1, 345/12 i 345/67 z k. m. 1, obręb Przełęk oraz we wsi Biała Nyska na dz. nr nr: 93,  94, 95, 106, 109, 112, 115, 116, 117, 155, 170, 174 i nr 176     z k. m. 2,  obręb Biała Nyska, w części dotyczącej odległości usytuowania linii kablowej od krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1627 „O”.

Jednocześnie Kolegium informuje, że zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

            Zawiadomienie podlega obwieszczeniu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i opublikowaniu w Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium, a także  obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nysa.

ASz 

 

Opole, dnia 18 grudnia 2018 r.

SKO.40.1670.2018.oś

Zawiadomienie

            W związku z prowadzonym postępowaniem z zażalenia Silesia Ring spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej             z siedzibą w Kamieniu Śląskim na wydane z upoważnienia Burmistrza Gogolina postanowienie z 22.06.2018 r., nr WG.III.6220.1.2018 –  o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – „w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: «Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski», lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski” (pkt 1), a także – określające zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (pkt 2), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, stosownie do art. 36 K.p.a., zawiadamia, że z uwagi na oczekiwanie na ogłoszenie przez organ pierwszej instancji (w trybie art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) zawiadomienia Kolegium z dnia 16.11.2018 r. o możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  – sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Załatwienie sprawy ulegnie przedłużeniu do 31.01.2019 r.

Niniejsze zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Kamień Śląski (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

aa       

SK

 

 

Opole, 26 listopada  2018 r.

SKO.40.1659.2018.oś

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

        Zgodnie z art. 49 w zw. z art.  w zw. z art. 10 § 1  w zw. z 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej kpa w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia o możliwości wynikającej z art. 10 § 1 k.p.a, dotyczącej wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań, a także - zapoznania się z aktami sprawy z odwołania AGROPROF Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, od decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2018 r., nr GK.6220.2.2018.DM w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce  o nr ewidencyjnym 15/12, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie w terminie 14 dni od  dnia dokonania zawiadomienia.

        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

         Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 3 grudnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu.  Jednocześnie obwieszczenie zostaje przekazane  Burmistrzowi Namysłowa do  publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Namysłów.

           Jednocześnie Kolegium informuje, iż akta przedmiotowej sprawy są udostępniane stronom postępowania do wglądu w siedzibie Kolegium (Opole, ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami spraw nr tel. 77 453 83 67.

Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe.

         Jednocześnie Kolegium informuje iż uwagi na konieczność umożliwienia stronom skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 10 k.p.a., sprawa nie może zostać rozpatrzona w terminie wynikającym z art. 35  k.p.a..  Przewidywany termin  zakończenia przedmiotowego postępowania to 31  stycznia 2019 r.

          W związku z faktem, iż w powyższej sprawie liczba strona przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 kpa, zgodnie z którym zawiadomienia stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.sko.opole.pl w zakładce Ogłoszenia Aktualności.

AKK

 

Opole, dnia 3 grudnia 2018 r.

SKO.40.1853.2018.oś

Zawiadomienie

    Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30.10.2018 r. zażalenia na wydane z upoważnienia Wójta Gminy Walce postanowienie z 19.07.2018 r., nr IK-OS.6220.2.2018, orzekające o odmowie zajęcia stanowiska, „iż realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce określonego w decyzji Wójta Gminy Walce z dnia 16 sierpnia 2012 r. Nr PP-OŚ.6220.1.2012 przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się warunki w niej określone”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu postanowieniem z 30.10.2018 r., nr SKO.40.1853.2018.oś, uchyliło zaskarżone postanowienie i umorzyło postępowanie pierwszej instancji w całości

          Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Rozkochów (art. 49 § 1 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie (art. 49 § 2 K.p.a.).

aa

SK

 

Opole, 26 listopada 2018 r.

 

SKO.40.1858.2018.oś

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)  w zw. z art.83 e ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 124 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, zawiadamia strony postępowania,  że sprawie z odwołania Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”  z siedzibą w Opolu od decyzji Prezydenta Opola z dnia 20 lipca 2018 r., OŚR.6131.614.2017.EM, w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Andersa 1 AB w Opolu (działka 111/10, k. m. 21 obręb Opole) w dniu 29 października 2018 r. została wydana decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Opolu przy ulicy Oleskiej 19 A  w godzinach od 800- 15 00 od poniedziałku do piątku, a także w Urzędzie Miasta  Opola.

Niniejsze obwieszczenie zostają publicznie ogłoszone w dniu 26 listopada 2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz przekazane Prezydentowi Miasta Opole do publicznego  ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście Opole.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego decyzję  uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Wysokość wpisu stałego od skargi i zasady ustalania wpisu stosunkowego od skargi określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Przepisy te stosuje się odpowiednio do sprzeciwu.

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302).

 

                                                                Opole, 22 listopada 2018 r.  

SKO.40.1929.2018.oś

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. nr SKO.40.1929.2018.oś stwierdziło niedopuszczalność odwołaniem od decyzji Zastępcy Wójta Gminy Świerczów z dnia 30.07.2018 r. nr RIM.6220.5.2017.AP określającej, na rzecz Piotra Bugajskiego, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu odpadów innych niż niebezpieczne oraz akumulatorów na dz. nr 389/4 położonej w Świerczowie przy ul. Brzeskiej nr 89.

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Świerczów.

 

 

 

Opole, dnia 16 listopada 2018 r.

SKO.40.1670.2018.oś

Zawiadomienie

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem z zażalenia Silesia Ring spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Kamieniu Śląskim – na wydane  z upoważnienia Burmistrza Gogolina postanowienie z 22.06.2018 r., nr WG.III.6220.1.2018 –              o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – „w związku  ze złożonym wnioskiem o zmianę uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: «Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski», lokalizacja: działki nr 677/80  i 677/86, obręb Kamień Śląski” (pkt 1), a także – określające zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (pkt 2), Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Opolu, działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zwanej dalej K.p.a., informuje strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań –  w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są stronom postępowania do wglądu w sekretariacie Kolegium  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 K.p.a. zawiadamia strony postępowania, że w związku z powyższym – termin rozpatrzenia sprawy zostanie przedłużony do 17.12.2018 r.

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  dla miejscowości Kamień Śląski (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 

aa

SK

 

    Opole, 7 listopada  2018 r.

SKO.401259.2018.li

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257    z późn. zm.) w związku  z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 29.10.2018 r. nr SKO.40.1259.2018.li odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nysy z 7.04.2011 r. nr 10/11 (AU.6733.4.2011) ustalającej, na rzecz EnergiiPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji Nysa, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektoenergetycznej linii napowietrzno-kablowej Ś.N. relacji od słupa nr 95 do stacji transformatorowej „Przełęk-POM” we wsi Przełęk na dz. nr nr: 143, 144, 145, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 147/2, 148/2, 152/2, 152/3, 239, 334/1, 345/12 i 345/67 z k. m. 1, obręb Przełęk oraz we wsi Biała Nyska na dz. nr nr: 93,  94, 95, 106, 109, 112, 115, 116, 117, 155, 170, 174 i nr 176  z k. m. 2,  obręb Biała Nyska.

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Nysa.

 

Opole, 5 listopada 2018 r.

SKO.40.1179.2018.oś

ZAWIADOMIENIE

 

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., informuje strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się   co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie z odwołań wniesionych od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 14.03.2018 r., nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej Leszkowi Śródce środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na działce nr 2522/238, z k. m. 45, obręb Grudzice, w Opolu, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej, tj. „w wariancie 2 proponowanym przez inwestora” – w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są stronom postępowania do wglądu w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo stron nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 K.p.a. zawiadamia strony postępowania, że w związku z powyższym – termin rozpatrzenia sprawy zostanie przedłużony do 17.12.2018 r.

           Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola. W myśl art. 49 § 2 K.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia wskazanej w jego treści.

 

 

 

 

Opole, 30 października  2018 r.

 

SKO.40.1659.2018.oś

 

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 w zw. z art. 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257    z późn. zm.) zwanej dalej kpa w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że sprawa z odwołania AGROPROF Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, od decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2018 r., nr GK.6220.2.2018.DM w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce  o nr ewidencyjnym 15/12, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie”, nie może zostać rozpatrzona w terminie wynikającym z art. 35  kpa z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.

Przewidywany termin  zakończenia przedmiotowego postępowania to 30 listopada 2018 r.

 

W związku z faktem, iż w powyższej sprawie liczba strona przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 kpa, zgodnie z którym zawiadomienia stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 30 października 2018 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Namysłów.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.sko.opole.pl w zakładce Ogłoszenia Aktualności.


 

Opole, dnia 3 października 2018 r.

SKO.40.1670.2018.oś

Zawiadomienie

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem z zażalenia Silesia Ring spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Kamieniu Śląskim – na wydane z upoważnienia Burmistrza Gogolina postanowienie z 22.06.2018 r., nr WG.III.6220.1.2018 –               o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – „w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: «Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski», lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski” (pkt 1), a także – określające zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (pkt 2), Samorządowe Kolegium Odwoławcze         w Opolu, stosownie do art. 36 K.p.a., zawiadamia, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego – sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Załatwienie sprawy ulegnie przedłużeniu do 16.11.2018 r.

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Kamień Śląski (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

aa

SK

 

Opole,  1 października  2018 r.

SKO.40.1659.2018.oś

 

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 w zw. z art. 36  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej kpa w związku  z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że sprawa z odwołania AGROPROF Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, od decyzji Burmistrza Namysłowa z dnia 7 czerwca 2018 r., nr GK.6220.2.2018.DM w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce  o nr ewidencyjnym 15/12, obręb Przeczów, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie”, nie może zostać rozpatrzona w terminie wynikającym z art. 35  kpa z uwagi na zawiły charakter sprawy oraz konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.

Przewidywany termin  zakończenia przedmiotowego postępowania to 31 października 2018 r.

W związku z faktem, iż w powyższej sprawie liczba strona przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 kpa, zgodnie z którym zawiadomienia stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 1 października 2018 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Namysłów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.sko.opole.pl w zakładce Ogłoszenia Aktualności.

 

 

Opole, 28 września 2018 r.

SKO.40.1766.2018.oś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W związku z toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu postępowaniem z wniosków: Mariusza Konopy i Tadeusza Węglińskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z 27 kwietnia 2018 r. nr SKO.40.513.2018.oś stwierdzającym nieważność postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa z 11 sierpnia 2017 r. nr GKMOS.6220.5.2017 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 93/1, obręb Ciepielowice, Kolegium, działając na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

            Jednocześnie Kolegium wyjaśnia, że zgodnie z art. 73 § 1 i 1a k.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności, o których mowa są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe.

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy [nr tel. (077) 453 83 67].

Mając na uwadze powyższe Kolegium, zgodnie z art. 36 k.p.a., zawiadamia, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do 31 października 2018 r.

 

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 28 września 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Ciepielowicach.

 

W myśl art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.


Opole, 25 września  2018 r.

 

SKO.40.1183.2018.oś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art.  74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu obwieszcza, iż decyzją z dnia 17 września 2018 r.
nr SKO.40.1183.2018.oś uchyliło w całości decyzję Burmistrza Grodkowa nr GK.III 7625/22/30/11/12 z  dnia 9 marca 2012 r. ustalającą spółce Morka Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (obecnie Grupa PEP – Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o.) środowiskowe uwarunkowania  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wsi Wierzbnik i odmówiło ustalenia warunków środowiskowych  zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 25 września 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.

 


Opole, 21 września 2018 r.

SKO.40.2660.2017.oś

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Olesna z dnia 30 września 2017 r.,
nr Z.III.6220.3.2012 odmawiającej określenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 30 Mg/h na działce nr 7/15, k.m. 20, obręb Stare Olesno, została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w dniu 17.09.2018 r. ostateczna decyzja (nr SKO.40.2660.2017.oś) uchylająca zaskarżoną decyzję w całości
i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Opolu przy ulicy Oleskiej 19 A w godzinach od 800- 15 00 od poniedziałku do piątku, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Olesno oraz Stare Olesno, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.


Opole, 18 września 2018 r.

SKO.I/40/1640/2015/oś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu obwieszcza, że – po zapoznaniu się z wnioskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 12 czerwca 2015 r., uzupełnionym pismem z 19 sierpnia 2015 r. – postanowieniem z 17 września 2018 r. nr SKO.I/40/1640/2015/oś odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Grodkowa z 5 września 2014 r. nr GK. III 6220.11.10.2014.md ustalającej na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „AGRO-AS” Z. Bednarski, A. Sajdutka sp. j. z siedzibą w Grodkowie środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „budowa stacji paliw płynnych i gazowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz z warsztatem samochodów osobowych oraz myjni samochodów ciężarowych i osobowych zlokalizowanego w Grodkowie przy ulicy Sienkiewicza na działkach o nr ewid. 1112/3, 1112/2, 774/2, 775/23, 776/8, 777/6”.

 

Niniejsze podlega publicznemu obwieszczeniu 18 września 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Grodkowie.

 

W myśl art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.


Opole, 10 lipca 2018 r.

SKO.40.513.2018.oś

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu obwieszcza, że postanowieniem z 27.04.2018 r. nr SKO.40.513.2018.oś, po wszczęciu postępowania na wniosek inwestora, stwierdziło nieważność postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa  11.08.2017 r. nr GKMOS.6220.5.2017 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 93/1, obręb Ciepielowice.

Niniejsze podlega publicznemu obwieszczeniu 10.07.2018 r. w Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Ciepielowice.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.


 

Opole, 9 kwietnia 2018 r.

 

SKO.40.735.2018.oś

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z odwołaniem Syndyka masy upadłościowej MEW S.A. w upadłości likwidacyjnej  z siedzibą w Warszawie od decyzji Wójta Gminy Tarnów Opolski, Nr ZPŚ 6220.06.2014, z 18.12.2014 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie” w miejscowości Kąty Opolskie, została wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu  w dniu 9.04.2018 r. ostateczna decyzja (SKO.40.735.2018.oś) umarzająca postępowanie odwoławcze.

Z treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się (do czasu zwrotu akt organowi I instancji) w siedzibie Kolegium przy ulicy Oleskiej 19 A w godzinach od 800- 15 00 od poniedziałku do piątku, a następnie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Tarnów Opolski i Kąty Opolskie, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.


Opole, 11 kwietnia 2018 r.

 

SKO.40.889.2018.oś

         O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu obwieszcza, iż postanowieniem z dnia 11.04.2018 r., nr SKO.40.889.2018. oś utrzymało w mocy postanowienie Burmistrza Ozimka nr ZGR.6220.15/11.2012/2013.KK z 29.01.2014 r. o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Ozimka nr ZRG.6220.15/6/2012.KK z 11.01.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali produkcyjnej z przebudową pieca szklarskiego W-1 do 320 Mg/dobę wytopu szkła z 3 nowymi liniami produkcji opakowań szklanych” na działce nr 1020/4 obręb Szczedrzyk.

Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu 11.04.2018 r. w Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Ozimek oraz Jedlice.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.


Opole, 5 kwietnia 2018 r.

SKO.41.805.2018.li

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (ul. Kośnego 70, 45-372 Opole) skargi Stowarzyszenia Ekologicznego „Ojczyzna” z siedzibą w Świdnicy (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z 20.09.2017 r., nr O.I/40/1333/2016/li,
o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Praszki z 30.03.2016 r. nr 2/2016 GPRR-II.6733.5.2015 o ustaleniu, na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym – gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na realizacji bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi (ogrodzenie, przyłącze elektroenergetyczne, wewnętrzna linia zasilająca), obejmującego budowę wieży antenowej strunobetonowej, posadowienie szaf sprzętowych oraz montaż urządzeń systemu antenowego (3 anteny sektorowe i 2 anteny radioliniowe) z niezbędnymi urządzeniami, kablami zasilającymi i sygnałowymi, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część położonej w Sołtysach działki nr 94, k.m. 1, obręb Sołtysy

Jednocześnie Kolegium informuje, że zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Niniejsze zawiadomienie podlega obwieszczeniu w Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sołtysy.


 

Opole, 4 kwietnia 2018 r.

SKO.40.513.2018.oś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu obwieszcza, że: pismem z 4.04.2018 r., na podstawie art. 157 § 2 w zw. z art. 61 § 4 Kpa, zawiadomiło, że na wniosek inwestora wszczęte zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Dąbrowa z 11.08.2017 r., nr GKMOS.6220.5.2017, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 93/1, obręb Ciepielowice i w związku z tym poinformowało, że strony mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy (art. 73 § 1 Kpa) oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 Kpa), a ponadto
dla realizacji tych uprawnień wyznaczyło termin siedmiu dni od daty dokonania tego zawiadomienia, zaznaczając, że stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe, zaś akta sprawy są udostępniane stronie do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, przy czym wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy [nr tel. (077) 453 83 67]. Jednocześnie zgodnie z art. 36 Kpa Kolegium poinformowało, że w związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi do 30.04.2018 r.

Niniejsze podlega publicznemu obwieszczeniu 4.04.2018 r. w Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Ciepielowice.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.


Opole, 16.03.2018 r.

SKO.40.2898.2017.oś

ZAWIADOMIENIE

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257   z późn. zm.) informuje o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów     w sprawie z odwołania Urszuli Kansy-Nowak od decyzji Prezydenta Miasta Opola  nr OŚR.6220.65.2017.AC z 24.10.2017 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami podziemnymi i naziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Opolu przy ul. Sosnkowskiego na działkach nr 1160/2, nr 1162/10, nr 1171/12,   nr 1171/14 i nr 1171/3, obręb Gosławice, w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są do wglądu w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie  nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 Kpa zawiadamia, że w związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona w terminie do 10.04.2018 r.

           Zawiadomienie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

W myśl art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

        Opole, 16 lutego 2018 r.

SKO.40.3055.2017

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 16.02.2018 r. nr SKO.40.3055.2017.li  uchyliło w całości decyzję Burmistrza Głogówka z 8.11.2017  r.  nr IDPP.IV.6733.9.2017 odmawiającą P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD7003_A na dz. nr 649/289, obręb Twardawa i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  

 

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Twardawa, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

Opole, 13 lutego 2018 r.

SKO.40.2897.2017.oś

 OBWIESZCZENIE

           

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 7.02.2018 r.  nr SKO.40.2897.2017.oś, po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym, odwołań Weroniki Kubicz i Jana Kubicza oraz Marii Morawiec i Gintera Morawiec od decyzji Wójta Gminy Walce z dnia 8.11.2017 r. nr PP-OŚ.6220.3.2011  ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku chlewni z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 2944 w miejscowości Walce, uchyliło ww. decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Walce oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Opolu.

                                         

 

                    Opole, 6 lutego 2018 r.

SKO.40.2870.2017.li

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 stycznia 2018 r., odwołania od decyzji Burmistrza Głuchołaz nr 10p/2017 z 14.07.2017 r., znak sprawy IRG.6733.7.2017.BŻ, odmawiającej ustalenia, na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu NYS7006_A, na działce nr 433, w miejscowości Biskupów, decyzją z 22 stycznia 2018 r. nr SKO.40.2870.2017.li uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Głuchołazy i Biskupów.

 

 

            

 

 

Opole, 5 lutego 2018 r.

SKO.I/40/1333/2016/li

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją 20 września 2017 r. nr SKO.I/40/1333/2016/li utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Praszki z 30.03.2016 r. nr 2/2016 GPRR-II.6733.5.2015 o ustaleniu, na wniosek Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym – gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na realizacji bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi (ogrodzenie, przyłącze elektroenergetyczne, wewnętrzna linia zasilająca), obejmującego budowę wieży antenowej strunobetonowej, posadowienie szaf sprzętowych
oraz montaż urządzeń systemu antenowego (3 anteny sektorowe i 2 anteny radioliniowe) z niezbędnymi urządzeniami, kablami zasilającymi i sygnałowymi, przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym część położonej w Sołtysach działki nr 94, k.m. 1, obręb Sołtysy.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Sołtysy, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

 

 

    Opole, 30 stycznia 2018 r.

SKO.41.298.2018.li      

O B W I  E S Z C Z E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.),  zwanej dalej p.p.s.a., zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (ul. Kośnego 70, 45-372 Opole) sprzeciwu Państwa Danuty i Zbigniewa Nanowskich (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na sprzeciw) od decyzji Kolegium z 30.11.2018 r. nr SKO.40.2092.2017.li uchylającej w całości decyzję, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, Zastępcy Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa z 14.07.2017 r. nr UAB.6733.20.2017.DW odmawiającą ustalenia, na rzecz  P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-OPO1029_I wraz z wewnętrzną linią zasilającą i urządzeniami infrastrukturalnymi na terenie dz. nr 25 z k. m. 3 obręb Chmielowice w Opolu, oraz przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Jednocześnie Kolegium informuje, że zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Opolu.

 

Opole, 26 stycznia 2018 r.

SKO.40.2645.2017.li

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 27 grudnia 2017 r. nr SKO.40.2645.2017.li   uchyliło decyzję, wydaną z upoważnienia Burmistrza Otmuchowa, z 3.10.2017 r. nr MK.6733.17.2017 w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, tj. budowy przez inwestorów Jolantę Marię Piaścińską i Romualda Leszka Piaścińskiego na działce nr 601       i 602 w Wójcicach, gmina Otmuchów, drogi dojazdowej wewnętrznej z możliwością przekształcenia jej w drogę publiczną i umorzyło postępowanie pierwszej instancji.

  

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Otmuchów, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

Opole, dnia 16 stycznia 2018r.

 

SKO.40.1978.2017.li

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem z 15 stycznia 2018 r. nr SKO.40.1978.2017.li   stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia przez Pana Adama Czoka odwołania od decyzji, działającego z upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich, Zastępcy Burmistrza z 28.06.2017 r. nr A.6733.1.27 ustalającej, na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr STR2502_C na dz. nr 2184 w Strzelcach Opolskich.

 

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Strzelce Opolskie, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

 

 

                                   

        Opole, 29 grudnia 2017 r.

SKO.40.1964.2017.oś

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2017 r., odwołania od decyzji Zastępcy Wójta Gminy Branice z 30 czerwca 2017 r. nr BG.6220.1.9.2017.AW stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu do eksploatacji studni nr 1 i 2 na ujęciu wody podziemnej we wsi Posucice, decyzją z 29 listopada 2017 r. nr SKO.40.1964.2017.oś umorzyło postępowanie odwoławcze.

 

  Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach Posucice i Dzbańce Osiedle.

 

 

 

                                                                                                          Opole, 5 grudnia 2017 r.

SKO.40.2092.2017.li

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z dnia 30 listopada 2017 r.  nr SKO.40.2092.2017.li  uchyliło w całości decyzję, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola, Zastępcy Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa z 14.07.2017 r. nr UAB.6733.20.2017.DW odmawiającą ustalenia, na rzecz  P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-OPO1029_I wraz z wewnętrzną linią zasilającą i urządzeniami infrastrukturalnymi na terenie dz. nr 25 z k. m. 3 obręb Chmielowice w Opolu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

 

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Opole, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

            Opole, 6 listopada 2017 r.

SKO.40.1860.2017.li

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem z 27.10.2017 r. nr SKO.40.1860.2017.li uchyliło w całości postanowienie, działającego z upoważnienia Starosty Nyskiego, Członka Zarządu z 19.06.2017 r. nr GG-II.6123.116.2017.KM „negatywnie uzgadniające” w zakresie ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4Sp. z o.o. o oznaczeniu NYS7006_A planowanej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 433, obręb Biskupów.

 

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Nysa, Głuchołazy, Biskupów, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

Opole, 27 października 2017 r.

SKO.40.2280.2017.oś

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2017 r., odwołania od wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Bierawa decyzji z 8 sierpnia 2017 r. nr 3/17 (znak IRZP.6220.5.2015) w przedmiocie zmiany decyzji z 3 listopada 2014 r. nr 6/14 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w wariancie I przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle, decyzją z 25 października 2017 r. nr SKO.40.2280.2017.oś umorzyło postępowanie odwoławcze.

 

                Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Brzeźcach, Bierawie i Kędzierzynie-Koźlu.

 

                                                         Opole, 16.10.2017 r.

 

SKO.I/40/1642/2014/oś

 OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją  nr SKO.I/40/1642/2014/oś z 31.08.2015 r. uchyliło w całości decyzję Burmistrza Grdkowa nr GK. III 7625/22/30/10/11/12 z 9.03.2012r. o ustaleniu spółce Morka sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wsi Wierzbnik, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Grodków oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Opolu.

 

                                                              

 

         

 

 Opole, 12 października 2017 r.

SKO.41.2369.2017.li

Z A W I A D O M I E N I E

           

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu, działając  na  podstawie  art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (ul. Kośnego 70, 45-372 Opole) skargi (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę) na decyzję Kolegium z 6.09.2017 r. nr SKO.40.1158.2017.li umarzającą postępowania odwoławcze zainicjowane pismem Magdaleny Werner i pozostałych osób wymienionych w rozdzielniku ww. decyzji z 6.09.2017 r. pod poz. od nr 2 do nr 108, określonym jako „odwołanie” od decyzji Burmistrza Dobrodzienia z 7.03.2017 r. nr BUD.6733.4.2016 ustalającej, na rzecz T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: stacja bazowa telefonii komórkowej „55694-Myslina” na części dz. nr 694/57 i nr 29 z k. m. 1 obręb Myślina.

Jednocześnie Kolegium informuje, że zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Dobrodzieniu, Myślinie i Turzy. 

                                               

        Opole, 6 września 2017 r.

SKO.40.1158.2017.li

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z dnia 6 września 2017 r.  nr SKO.40.1158.2017.li  umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie „z odwołania mieszańców Myśliny i Turzy” od decyzji Burmistrza Dobrodzienia z 7.03.2017 r. nr BUD.6733.4.2016 ustalającej, na rzecz T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „55694-Myślina” na części działek nr 694/57 i nr 29 z k. m. 1 obręb Myślina.

 

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Dobrodzień,  Myślina i Turza, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

 

                                                                                                          Opole, 23 sierpnia 2017 r.

SKO.40.1866.2017.os

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 49 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że termin rozpatrzenia sprawy z odwołania WINDPROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie od decyzji Burmistrza Dobrodzienia z 31.05.2017 r. nr RG.6220.17.26.2012 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie w miejscowościach: Rzędowice, Szemrowice i Warłów parku elektrowni wiatrowych „Dobrodzień 0498” o  łącznej  mocy  do  12 MW, składającej  się  z  4  turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej wysokości do 190 m. n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem, ulega przedłużeniu do dnia 20 września 2017 r. w związku z koniecznością uzupełnienia akt sprawy.

 

Obwieszczenie  podlega  publicznemu  ogłoszeniu  w sposób określony w art. 3 pkt 11 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 

      Opole, 10 sierpnia 2017 r.

SKO.40.1158.2017.oś

 

OBWIESZCZENIE

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że zakończyło uzupełniające postępowanie dowodowe w sprawie z odwołania „mieszańców Myśliny i Turzy” od decyzji Burmistrza Dobrodzienia z 7.03.2017 r. nr BUD.6733.4.2016 ustalającej, na rzecz T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „55694-Myślina” na części działek nr 694/57 i nr 29 z k. m. 1 obręb Myślina.

 

W związku z tym, zgodnie  z zasadą wysłuchania stron, zawartą w art. 10 § 1 kpa, Kolegium  informuje o możliwości zapoznania się z aktami ww. sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania wniosków procesowych, w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania (publicznego obwieszczenia) niniejszego pisma.

 

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Kolegium (Opole, ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy [nr tel. (077) 453 83 67].

     

Stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe.

 

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Dobrodzień,  Myślina i Turza, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

Do wiadomości:

 1. T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie

do rąk pełnomocnika Łukasza Gałki „SEMIX

ul. Nakielska 12/1

42-600 Tarnowskie Góry

 1. Pan Norbert Skorupa

ul. Nowa Kolonia 10

46-380 Myślina

 1. Pan Andrzej Skorupa

ul. Nowa Kolonia 10

46-380 Myślina

 1. aa- ASz/ASz

 

 

                                                                                                            Opole, 14 lipca 2017 r.

SKO.40.636.2017.li

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2017 r., odwołania od decyzji Burmistrza Wołczyna z 16 stycznia 2017 r. nr TI.6733.8.2016 ustalającej na rzecz „TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu” lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV na działkach nr 134/2, nr 134/3, nr 134/4, nr 138, nr 139, nr 201, nr 190, nr 148, nr 145/1 i nr 157/14, k.m. 2 w miejscowości Brynica oraz na działkach: nr 11, nr 617, nr 29/1, nr 30/4 i nr 147/5, k.m. 1 w miejscowości Wąsice, gmina Wołczyn, decyzją z 31 maja 2017 r. nr SKO.40.636.2017.li uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

             Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Brynica i Wąsice.

a.a.

ES

 

 

 

Opole, dnia 28 czerwca 2017 r.

SKO.40.497.2017.oś

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu,  na posiedzeniu niejawnym w dniu 31.05.2017 r. odwołań od decyzji Burmistrza Zdzieszowic z 30.12.2016 r., nr OŚ.6220.3.2.2013.JBG/2014/2016, o odmowie uchylenia „dotychczasowej ostatecznej”  decyzji Burmistrza Zdzieszowic z 15.04.2014 r., nr OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 999 kW,  w Oleszce, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 31.05.2017 r., nr SKO.40.497.2017.oś, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę   do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  dla miejscowości Oleszka, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. W myśl art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

aa

 

SK

 

Opole, 21 czerwca 2017 r.

SKO.I/40/2584/2016/oś

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym 26 kwietnia 2017 r., odwołania Pana Daniela Szymaczewskiego od decyzji Wójta Gminy Dąbrowa z 28 września 2016 r., nr GKMOS.6220.3.2015, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków chlewni w cyklu zamkniętym wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. gr. 93/1, obręb Ciepielowice, gmina Dąbrowa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 26 kwietnia 2017 r., nr SKO.I/40/2584/2016/oś, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Ciepielowice. W myśl art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

aa

 

 

JPrz/JPrz

                 

Opole, 21 czerwca 2017 r.

SKO.I/40/3099/2016/oś

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym 26 kwietnia 2017 r., odwołania Stowarzyszenia Nasza Natura Nasze Zdrowie od decyzji Wójta Gminy Radłów z 8 grudnia 2016 r., nr G.6220.1.2016, odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Radłów z 21 grudnia 2012 r., nr KB.III.7624-1/2010, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych w miejscowościach: Kościeliska, Ligota Oleska, Wolęcin i Biskupice w gminie Radłów w województwie opolskim, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 26 kwietnia 2017 r., nr SKO.I/40/3099/2016/oś, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

 

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Kościeliska, Ligota Oleska, Wolęcin i Biskupice. W myśl art. 49 Kpa w związku
z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

aa

 

 

JPrz/JPrz

 

 

Opole, dnia 8 grudnia 2016 r.

SKO.I/40/1599/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 25.10.2016 r. odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Głubczyc decyzji z 28.05.2015 r., nr KI.6220.17.60.2013.AF, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących hal na zakład przerobu odpadów z tworzyw sztucznych, zlokalizowanego w Klisinie na działkach o numerach ewidencyjnych: 320/8, 320/9, 320/10, 320/7 – obręb Klisino, Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Opolu decyzją z 25.10.2016 r., nr SKO.I/40/1599/2015/oś, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Klisino. W myśl art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

aa

SK

                                                                                                                                                                                                                                    Opole, 21.11.2016 r.

SKO.I/40/1205/2016/li

ZAWIADOMIENIE

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr 7p/2016 znak IRG.6733.18.2015.BS z 1.03.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia (SN) oraz kanalizacji światłowodowej dla potrzeb odprowadzenia mocy i sterowania farmą wiatrową na działkach nr 15, nr 50/2, nr 418, nr 467, nr 642, nr 666, nr 700, nr 701, nr 717, nr 728, nr 762, nr 805, nr 806, nr 815, nr 816, nr 817, nr 820 i nr 825/2, obręb Stary Las.

           Zawiadomienie podlega publicznemu ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Głuchołazy, jak również opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

                                                                                                                              Opole, 21.11.2016 r.

SKO.I/40/1206/2014/oś

ZAWIADOMIENIE

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.I/40/1206/2016/li z 6.10.2016 r. umorzyło postępowanie odwoławcze w sprawie z odwołania Stowarzyszenia Nasza Wieś z siedzibą w Nowym Lesie od decyzji Burmistrza Głuchołaz nr 6p/2016 znak IRG.6733.17.2015.BS z 1.03.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia (SN) oraz kanalizacji światłowodowej dla potrzeb odprowadzenia mocy i sterowania farmą wiatrową na działkach nr 562/1, nr 563, nr 560/1, nr 723, nr 766 i nr 769/4, obręb Stary Las, nr 746/2 i nr 765/1, obręb Bodzanów, oraz nr 528, nr 529 i nr 541, obręb Nowy Las.

           Zawiadomienie podlega publicznemu ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Głuchołazy, jak również opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opole, 7.11.2016 r.

SKO.I/40/1968/2014/oś

OBWIESZCZENIE

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem nr SKO.I/40/1968/2014/oś z 30.09.2014 r. stwierdziło niedopuszczalność odwołania Gminy Wołczyn od wydanej z upoważnienia Burmistrza Namysłowa decyzji nr GK.6220.6.2012 z 12.05.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w obszarze „Oleśnica”.

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Namysłów, a także gmin Bierutów, Dziadowa Kłoda, Oleśnica, miasto Oleśnica, Syców i Jelcz-Laskowice w województwie dolnośląskim, gmin Wołczyn, Domaszowice, Świerczów i Wilków w województwie opolskim, oraz gmin Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal i Trzcinica  w województwie wielkopolskim, jak również opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

Opole, dnia 15 września 2016 r.

SKO.I/40/2265/2014/oś

SKO.I/40/1854/2016/oś

SKO.I/40/1855/2016/oś

SKO.I/40/1856/2016/oś

Z A W I A D O M I E N I E

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w związku  odwołaniami wniesionymi od decyzji Burmistrza Zdzieszowic z 15.04.2014 r.,           nr OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy 999 kW, na terenie działki nr 2/23, obręb Oleszka, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowicki – w wariancie I:

 1. wydało decyzję z 19.07.2016 r., nr SKO.I/40/2265/2014/oś, o umorzeniu postępowania odwoławczego w odniesieniu do 9 odwołujących się;
 2. wydało postanowienie z 19.07.2016 r., nr SKO.I/40/1854/2016/oś, stwierdzające niedopuszczalność 2 odwołań;
 3. pozostawiło bez rozpoznania 2 odwołania (wniesione przez 4 osoby);

a nadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

 1. przekazało Burmistrzowi Zdzieszowic 6 wniosków o wznowienie postępowania (wniesionych przez 11 wnioskodawców) w sprawie zakończonej opisaną wyżej decyzją Burmistrza Zdzieszowic z 15.04.2014 r., nr OŚ.6220.3.1.2013.JBG/2014.        

Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  dla miejscowości Oleszka, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

                                                         Opole, dnia 13 września 2016 r.

SKO.I/40/1599/2015/oś

ZAWIADOMIENIE

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., informuje strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Głubczyc decyzji z 28.05.2015 r., nr KI.6220.17.60.2013.AF, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących hal na zakład przerobu odpadów z tworzyw sztucznych, zlokalizowanego w Klisinie na działkach o numerach ewidencyjnych: 320/8, 320/9, 320/10, 320/7 – obręb Klisino, w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są do wglądu stronom postępowania w sekretariacie Kolegium  od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 K.p.a. zawiadamia, że w związku z powyższym (potrzeba zapewnienia stronom możliwości skorzystania z ww. uprawnień oraz konieczność odczekania terminu określonego w art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) sprawa zostanie załatwiona w terminie do 31.10.2016 r.

           Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Klisino. W myśl art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

aa

                                

Opole, 11 lipca 2016 r.

SKO.I/41/1643/2016/oś

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu, działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej p.p.s.a., zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (ul. Kośnego 70, 45-372 Opole) skargi (wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę) na decyzję Kolegium z 23 marca 2016 r. nr SKO.I/40/2095/2015/oś utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Otmuchowa z 22 lipca 2015 r. nr GK.6220.2.21.2014 określającą na rzecz Kopalni Kamienna Góra Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu »Kamienna Góra«”, planowanego do realizacji na terenie stanowiącym części działki nr 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2, obręb Nadziejów, i działkę
 nr 495, obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., oraz działki nr 101/9,
nr 101/7, obręb Biskupów i części działki nr 126/11, obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.

Jednocześnie Kolegium informuje, że zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Otmuchowie, Nadziejowie – Kamiennej Górze, Głuchołazach i Biskupowie.

 

 

Opole, 1 lipca 2016 r.

SKO.I/40/1852/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2016 r., odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z 16 czerwca 2015 r. nr ROŚ-ŚR.6220.37.14.2012 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym”, planowanego na działce nr 451/6 w obrębie Radzikowice, decyzją z 1 lipca 2016 r. nr SKO.I/40/1852/2015/oś uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

               Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Radzikowicach.

                                                             Opole, 1 lipca 2016 r.

SKO.I/40/1853/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2016 r., odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z 8 czerwca 2015 r. nr ROŚ-ŚR.6220.36.14.2012 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym”, planowanego na działce nr 139 w obrębie Sękowice, decyzją z
1 lipca 2016 r. nr SKO.I/40/1853/2015/oś uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

                Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Sękowicach.

                                                            Opole, 1 lipca 2016 r.

SKO.I/40/1854/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

Samorządowe Kolegium Odwoławczym w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 lipca 2016 r., odwołania od decyzji Burmistrza Nysy z 5 czerwca 2015 r. nr ROŚ-ŚR.6220.35.14.2012 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym”, planowanego na działce nr 143/7 w obrębie Sękowice, decyzją z 1 lipca 2016 r. nr SKO.I/40/1853/2015/oś uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

                Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Sękowicach.

Opole, 17 czerwca 2016 r.

SKO.I/40/2156/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

            Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31.05.2016 r., odwołania od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś nr OŚ.6220.3.33.2014 z 22.07.2015 r. odmawiającej „wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężyce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 34, nr 68, nr 459, nr 460, nr 488, nr 496, nr 509, nr 8/6, nr 1457/1, nr 432/3 obręb Reńska Wieś, nr 689/3 obręb Łężyce, nr 2, nr 6, nr 137, nr 205, nr 290,
nr 295, nr 113/1, nr 155/1 obręb Gierałtowice, nr 93, nr 189, nr 274, nr 286 obręb Naczysławki i nr 1024 obręb Długomiłowice decyzją z 31.05.2016 r. nr SKO.I/40/2156/2015/oś uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie planowanej inwestycji. W myśl art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Opole, 20 maja 2016 r.

SKO.I/40/1014/2015/oś

ZAWIADOMIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 czerwca 2015 r., odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa z 9 marca 2015 r. nr GK.6220.16.14.2013 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch obiektów inwentarskich z obory dla bydła na cele hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351 decyzją z 30 czerwca 2015 r. nr SKO.I/40/1014/201/oś uchyliło decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Otmuchowie i Maciejowicach.

 

Opole, 6.05.2016 r.

SKO.I/40/3023/2015/oś

ZAWIADOMIENIE

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) informuje o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z odwołania Euro-Wind sp. z o.o. z siedzibą w Opolu od wydanej z upoważnienia Burmistrza Niemodlina decyzji nr RSN.6220.13.2012 z 9.11.2015r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV na działce nr 455, k.m. 4, obręb Grabin, w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są do wglądu w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 Kpa zawiadamia, że w związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona do 15.06.2016 r.

           Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Niemodlin (w miejscowości Grabin). W myśl art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opole, 11 maja 2016 r.

SKO.I/40/2095/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

               Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 marca 2016 r., odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa z 22 lipca 2015 r. nr GK.6220.2.21.2014 określającej na rzecz Kopalni Kamienna Góra Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu »Kamienna Góra«”, planowanego do realizacji na terenie stanowiącym części działki nr 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2, obręb Nadziejów, i działkę nr 495, obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., oraz działki nr 101/9, nr 101/7, obręb Biskupów i części działki nr 126/11, obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska, decyzją z 23 marca 2016 r.
nr SKO.I/40/2095/2015/oś utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

               Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Otmuchowie, Nadziejowie – Kamiennej Górze, Głuchołazach i Biskupowie.

 

Opole, 5 kwietnia 2016 r.

SKO.I/40/2156/2015/oś

   Z A W I A D O M I E N I E

            W związku z toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu postępowaniem z odwołania YARD Energy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie od decyzji Wójta Gminy Reńska Wieś z 22.07.2015 r., nr OŚ.6220.3.33.2014, odmawiającej wydania decyzji
 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Reńska Wieś w rejonie miejscowości Długomiłowice, Naczysławki, Gierałtowice, Łężce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Reńska Wieś w gminie Reńska Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 34, nr 68, nr 459, nr 460, nr 488, nr 496, nr 509, nr 8/6, nr 1457/1,  nr 432/3 obręb Reńska Wieś, nr 689/3 obręb Łężce, nr 2, nr 6, nr 137, nr 205, nr 290, nr 295, nr 113/1, nr 155/1 obręb Gierałtowice, nr 93, nr 189, nr 274, nr 286 obręb Naczysławki i nr 1024 obręb Długomiłowice, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zwanej dalej K.p.a., zawiadamia o możliwości zapoznania się z uzupełnionymi w postępowaniu dowodowym przeprowadzonym przez tutejszy organ aktami sprawy.

W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Kolegium przy ul. Oleskiej 19a w Opolu, w godz. od 730 – 1530, w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Jednocześnie zgodnie z art. 36 K.p.a. Kolegium informuje, że z powyższych względów sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Skierowanie sprawy na posiedzenie zespołu orzekającego nastąpi po upływie zakreślonego terminu, nie później niż do 31 maja 2016 r.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie planowanej inwestycji. W myśl art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:

 1. YARD Energy Polska Sp. z o.o.

Pl. S. Batorego 5/19, 70-207 Szczecin

na ręce pełnomocnika radcy prawnego

Pana Marcina Filipczyka

Spółka Partnerska Radców Prawnych

ul. Matejki 19, 75-540 Koszalin

2. a/a

           

     Opole, dnia 11 marca 2016 r.

SKO.I/40/2060/2014/oś

Z A W I A D O M I E N I E

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 04.05.2015 r. odwołania od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 26.11.2008 r., nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej Leszkowi Śródce środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na działce nr 2522/238, z k.m. 45, obręb Grudzice, w Opolu, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej firmy LAGOS, stanowiącej samodzielny moduł z przyłączeniem wymaganych mediów, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 04.05.2015 r., nr SKO.I/40/2060/2014/oś, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie miasta Opola, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

                                    

 Opole, 29 lutego 2016 r.

SKO.I/40/2095/2015/oś

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu postępowaniem z odwołań od decyzji Burmistrza Otmuchowa z 22 lipca 2015 r. nr GK.6220.2.21.2014 określającej na rzecz Kopalni Kamienna Góra Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu »Kamienna Góra«”, planowanej do realizacji na terenie stanowiącym części działki nr 126/11, działki nr 114/2, nr 115/2, obręb Nadziejów, i działkę nr 495, obręb Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n.p.m., oraz działki nr 101/9, nr 101/7, obręb Biskupów i części działki nr 126/11, obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska, Kolegium, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

            Jednocześnie Kolegium wyjaśnia, że zgodnie z art. 73 § 1 i 1a kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności, o których mowa są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe.

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30. Kolegium prosi o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu zapoznania się z aktami sprawy [nr tel. (077) 453 83 67].

Mając na uwadze powyższe Kolegium, zgodnie z art. 36 kpa, zawiadamia, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do 31 marca 2016 r.

 

                Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. W myśl art. 49 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                          Opole, 10 grudnia 2015 r.

SKO.I/40/2357/2015/oś

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z dnia 25 listopada 2015 r. nr SKO.I/40/2357/2015/oś utrzymało w mocy decyzję, działającego z upoważnienia Burmistrza Gogolina, Zastępcy Burmistrza nr WG.VI.6220.14.2011 (WG.VI-7610-6/2010) z 29.10.2014 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją do produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych na działce nr 115/37, ark. m. 1, obręb Górażdże.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Gogolin i Górażdże a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

Opole, dnia 06.10.2015 r.

SKO.I/40/80/2015/li

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 31.07.2015 r. nr SKO.I/40/80/2015/li, utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Olszanka, z 20.11.2014 r. nr PGN.6740.6.2014, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Warszawie, polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15 kV, relacji Sarny Wielkie - S - 330 RS Michałów odg. S - Michałów Pompownia, na linię kablową, na działkach: nr 165/7, nr 166/5 i nr 167/1, położonych w Michałowie, gmina Olszanka, w miejscu skrzyżowania z projektowaną dwutorową linią napowietrzną 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław.

 

Opole, 21.09.2015 r.

SKO.I/40/2129/2014/oś

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.I/40/2129/2014/oś z 27.02.2015 r. utrzymało w mocy wydaną z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzję nr RI.6220.18.2012.2014.OŚ z 12.06.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429.

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Prószków oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

                             

Opole, 29.06.2015 r.

SKO.I/40/2714/2014/oś

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.I/40/2714/2014/oś z 25.05.2015 r. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Grodkowa nr GK.III.6220.11.10.2014.md z 5.09.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych, okręgowej stacji kontroli pojazdów wraz z warsztatem samochodów osobowych oraz myjni samochodów ciężarowych i osobowych w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza na działkach nr 1112/3, nr 1112/2, nr 774/2, nr 775/23, nr 776/8 i nr 777/6.

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Grodków oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opole, 25 maja 2015 r.

O b w i e s z c z e n i e

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

w związku z

- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zgodnie z którym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie,

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że:

decyzją z 29.02.2012 r. nr SKO.I/40/2897/2011/li uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta Opole z 3.11.2011 r. nr UAB.6733.15.2011.DW ustalającą, na wniosek Beaty Domińczyk-Łyśniewskiej, działającej w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, lokalizację inwestycji celu publicznego określonej jako: zabudowa usługowa – budowa trybuny północnej stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, parkingami, drogami wewnętrznymi, stacją trafo i agregatem prądotwórczym, na terenie działek nr 123/23 (część), 123/22, 121/2, k.m. 19, obręb Opole, ul. Oleska 51 w Opolu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Obwieszczenie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola.

Opole, 25 maja 2015 r.

O b w i e s z c z e n i e

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

w związku z

- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zgodnie z którym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie,

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że:

postanowieniem z 31.07.2012 r. nr SKO.I/40/3602/2012/li stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia, przez jedną ze stron postępowania, odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Opole z 3.11.2011 r. nr UAB.6733.15.2011.DW ustalającą, na wniosek Beaty Domińczyk-Łyśniewskiej,
działającej w imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, lokalizację inwestycji celu publicznego określonej jako: zabudowa usługowa – budowa trybuny północnej stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, parkingami, drogami wewnętrznymi, stacją trafo i agregatem prądotwórczym, na terenie działek nr 123/23 (część), 123/22, 121/2, k.m. 19, obręb Opole, ul. Oleska 51 w Opolu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Obwieszczenie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola.

 

Opole, dnia 22 kwietnia 2015 r.

SKO.I/40/3247/2014/oś

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 07.04.2015 r. odwołania od decyzji Burmistrza Zawadzkiego z 24.10.2014 r., nr GRO.6220.4.2014.ZP, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1826/3, z k.m. 6, obręb Kielcza, Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Opolu decyzją nr SKO.I/40/3247/2014/oś utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kielcza, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

SK/ES

Opole, dnia 13 marca 2015 r.

SKO.I/40/2060/2014/oś

ZAWIADOMIENIE

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia          14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., informuje o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z odwołania Pani Lidii Błystak oraz Pana Krzysztofa Saka od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 26.11.2008 r., nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej Panu Leszkowi Śródce środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na położonej  w Opolu działce nr 2522/238, z k.m. 45, obręb Grudzice, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej firmy LAGOS, stanowiącej samodzielny moduł z przyłączeniem wymaganych mediów, w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są do wglądu w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 K.p.a. zawiadamia, że w związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona w terminie do 15.04.2015 r.

           Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola. W myśl art. 49 K.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

aa

SK

Opole, 29.01.2015 r.

SKO.I/40/2129/2014/oś

ZAWIADOMIENIE

           Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) informuje o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z odwołania Pana Adriana Schichty od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr RI.6220.18.2012.2014.OŚ z 12.06.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 na terenie miejscowości Zimnice Małe, Prószków i Przysiecz, w ciągu 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

           Akta sprawy udostępniane są do wglądu w sekretariacie Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. Termin zapoznania się z aktami należy uzgodnić telefonicznie (nr tel. 77 453 83 67). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

           Jednocześnie SKO na podstawie art. 36 Kpa zawiadamia, że w związku z powyższym sprawa zostanie załatwiona w terminie do 27.02.2015 r.

           Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. W myśl art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Opole, dnia 31.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 18.12.2014 r. nr SKO.I/40/2829/2014/li, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Lewina Brzeskiego, z 25.09.2014 r. nr BI.II.6730.19.2014, ustalającą na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, relacji S-409 Przecza – S-414 Skorogoszcz Wodociągi, na linię kablową 15 kV, przewidzianą do realizacji na działce nr 198/1 w Przeczy.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Przecza, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opole, dnia 31.12.2014 r.

OBWIESZCZENIE

 

             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem z 18.12.2014 r. nr SKO.I/40/2598/2014/li, stwierdziło niedopuszczalność zażalenia p. Karola Pawlety na postanowienie Starosty Brzeskiego, z 2.09.2014 r. nr G.6124.1.35.2014, uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, relacji S-409 Przecza –
S-414 Skorogoszcz Wodociągi, na linię kablową 15 kV, przewidzianą do realizacji na działce nr 198/1 w Przeczy.

Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Przecza, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

             Opole, 17 grudnia 2014 r.

SKO.I/40/2632/2014/oś 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem nr SKOI/40/2632/2014/oś z 15.12.2014 r. uchyliło w całości postanowienie Wójta Gminy Olszanka z 29.08.2014 r. nr IRIOS DSS 6220/49/2014 zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Jankowice Wielkie na terenach gmin: Olszanka i Skarbimierz w obrębach:  Olszanka, Przylesie, Obórki, Jankowice Wielkie, Pogorzela, czeska Wieś, Łukowice Brzeskie, Pępice, Małujowice.

 

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Olszanka i Skarbimierz oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

nowa podstrona, dodana 2009-10-14

 

                                                                                                                              Opole, 15.04.2014 r.
SKO.I/40/2327/2013/oś
 
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.I/40/2327/2013/oś  z 31.12.2013 r. uchyliło w całości decyzję Burmistrza Dobrodzienia nr RG.6220.17.18.2012 z 19.07.2013 r., odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych „Dobrodzień 0498” o łącznej mocy do 12 MW, składającego się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3 MW i wysokości do 190 m n.p.t. każda, wraz z infrastrukturą i przyłączem, w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice i Warłów, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Dobrodzień oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

                                                                                                                              Opole, 10.03.2014 r.
SKO.I/40/3792/2012/oś
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.I/40/3792/2012/oś z 28.06.2013 r. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.24.2012.AK5 z 29.11.2012 r. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących zabudowań magazynu i elewatora na sortownię odpadów zebranych selektywnie na działce nr 954 w Rozmierce przy ul. Strzeleckiej 51.
            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Strzelce Opolskie oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
 

 

                                                                                                                         Opole, 21.01.2014 r.
SKO.I/40/1499/2013/oś
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją nr SKO.I/40/1499/2013/oś z 28.11.2013 r. uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS DSS 7625/17/09 z 26.05.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Jankowice Wielkie na terenie gmin Olszanka i Skarbimierz w obrębach: Olszanka, Przylesie, Obórki, Jankowice Wielkie, Pogorzela, Czeska Wieś, Łukowice Brzeskie, Pępice i Małujowice i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin Olszanka i Skarbimierz oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

Opole, 16 stycznia 2014 r.
SKO.I/40/1736/2013/oś
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzja z dnia 16 grudnia 2013 r. nr SKO.I/40/1736/2013/oś utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Lubrza z 15.05.2013 r. nr V.7331.4.13.2013.ROŚ stwierdzającą (w pkt I) brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Lubrza II wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanego przez GB Lubrza 304 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz określającą (w pkt II), że inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Lubrza w rejonie miejscowości Lubrza, Olszynka, Laskowice, Nowy Browiniec oraz Słoków na obszarze powiatu prudnickiego w południowej części województwa opolskiego (lit. a) oraz że zakres i środowiskowe uwarunkowania ww. przedsięwzięcia są wyznaczone charakterystyką przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią (lit. b).
 
            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Lubrza, Nowy Browiniec, Laskowice, Słoków, Olszynka, Prężynka, Dytmarów, Browiniec Polski, Racławice Śląskie, Wierzch i Józefów, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 
 
Opole, 24 października 2013 r.
SKO.I/40/3706/2012/oś
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym, odwołania Stowarzyszenia Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzibą weWrocławiu od decyzji Burmistrza Prudnika z 6.11.2012 r. nr GK.II.7624-18.2010.2012 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej Elektrowniom Wiatrowym Lubrza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa zlokalizowana
w Gminie Prudnik – obręb: Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka” w odniesieniu do działek: nr 260, nr 347 i nr 493/3, obręb Szybowice oraz nr 474/2, nr 522/2 i nr 585/1, obręb Mieszkowice, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 29.03.2013 r. nr SKO.I/40/3706/2012/oś uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
 
Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
w  miejscowościach: Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka i Niemysłowice, a także opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu. 
 
 

 

Opole, dnia 27 września 2013 r.
SKO.I/40/3199/2012/oś
 O B W I E S Z C Z E N I E
            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym, odwołania Stowarzyszenia Ochrony Środowiska „EKO” od decyzji Burmistrza Miasta Kluczborka nr OŚ.6220.17.2011 z 28.09.2012 r. określającej P.V. PREFABET Kluczbork S.A. z siedzibą w Kluczborku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie węzła betoniarskiego w hali produkcyjnej „Odra” poprzez wprowadzenie instalacji do odzysku odpadów, tj. popiołów lotnych oraz przebudowie systemu zasilania w kruszywa węzła betoniarskiego przy hali produkcyjnej „Żelbety”, na działkach nr 4/5, 114/15 k. m. 12 położonych w Kluczborku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/3199/2012/oś z 28.06.2013 r. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.
            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w miejscowości Kluczbork w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tej miejscowości, a także opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 
 
            Opole, dnia 28 maja 2013 r.
SKO.I/40/936/2013/gr
 
 
Pani Elżbieta Kandziora
ul. Mickiewicza 10, Świerkle, 46-020 Czarnowąsy
 
Państwo Magdalena i Franciszek Stefan
ul. Mickiewicza 48, Świerkle, 46-020 Czarnowąsy
 
Adwokat Pan Grzegorz Stasikiewcz
pełnomocnik Państwa Marii i Rajmunda Konieczko
pełnomocnik Pana Józefa Gallus
Kancelaria Adwokacka, ul. Sienkiewicza 2/1
47-200 Kędzierzyn – Koźle
 
 
 
             Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż odwołania od decyzji Starosty Opolskiego z dnia 29 stycznia                2013 r. Nr GK.MD.6017-3/10 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz obrębie Biadacz gmina Łubniany, których łączna powierzchnia po scaleniu wynosi 244.1656 ha, zostaną załatwione w terminie do dnia 31 lipca 2013 r., tj. po uzupełnieniu materiału dowodowego niezbędnego do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.
 
 
Do wiadomości :
1.       Grupa Producentów Owoców i Warzyw
„Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” sp. z o.o.
66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 2, Różanki
2.       Sołtysi wsi: Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Biadacz
celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwach
3.       Wójtowie Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Łubniany
celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w urzędach gminy
4.       Starosta Opolski
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu
5.       aa.
 
 
Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  
 
 
 

 

 
 
Opole, dnia 24 kwietnia 2013 r.
SKO.I/40/936/2013/gr
 
 
 
            Starosta Opolski
 
 
W związku z toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu postępowaniem odwoławczym od decyzji Starosty Opolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr GK.MD.6017-3/10 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz obrębie Biadacz gmina Łubniany, których łączna powierzchnia po scaleniu wynosi 244.1656 ha, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), Kolegium zwraca się o uzupełnienie materiału dowodowego w sprawie przez nadesłanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia i wskazanie czy stała się ona ostateczna, przedkładając na tę okoliczność stosowne dowody. 
Żądane dowody są niezbędne dla załatwienia niniejszej sprawy i należy je przedłożyć w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego pisma.
            Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 kpa, Kolegium informuje, że załatwienie odwołań od ww. decyzji Starosty Opolskiego nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2013 r.
             Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 

 

Opole, dnia 18 grudnia 2012 r.
SKO.I/40/745/2012/gr
 
 
Z A W I A D O M I E N I E

 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia, że termin rozpatrzenia sprawy z zażaleń na postanowienie Starosty Nyskiego z 5 stycznia 2012 r. nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/11/2012 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni 751,6048 ha, ulegnie przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2013 r., ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

Opole, 18 grudnia 2012 r.
SKO.I/40/745/2012/gr
 
 
 
                                                                                              Starosta Nyski
 
 
            W związku z zażaleniami na postanowienie Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/11/2012 z 05.01.2012 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni 751,6048 ha, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, na podstawie art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwraca się o wskazanie:
1)      Czy żalący się Pan Marcin Lisoń, zam. Rzymkowice 121, 48-324 Przechód, jest uczestnikiem postępowania? Wyjaśnienie powyższego jest konieczne, bowiem w wykazie uczestników postępowania scaleniowego (załącznik nr 1 do postanowienia z 5.01.2012 r.), którym objęto m.in. nieruchomości uwidocznione w KW NR 56573 i KW Nr 79185 widnieje jedynie Pan Marcin Tomasz Lisoń, zam. Rzymkowice 11, 48-324 Przechód. Czy jest to ta sama osoba, a tylko w wykazie został błędnie podany jej adres? Jeśli są to dwie różne osoby, to należy wyjaśnić, czy żalący się jest uczestnikiem scalenia i ewentualnie wskazać jakie grunty, którymi włada są scaleniem objęte (numer księgi wieczystej, bądź wypis z ewidencji gruntów);  
2)      Jakiej nieruchomości dotyczy KW Nr 1221 i czy księga o tym numerze istnieje. Taki numer księgi wieczystej został uwidoczniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do postanowienia z 5.01.2012 r. Wypisu z takiej księgi brak w dokumentach badań hipotecznych. Należy zauważyć, że w załączniku nr 2 zabrakło natomiast KW Nr 12217 dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Jana Nowotnego;
3)      W odpowiedzi na pismo Kolegium z 6.06.2012 r. organ nadesłał m.in. wypis z rejestru gruntów dotyczący działek nr 3, nr 36, ark. mapy 1, obręb Rzymkowice, stanowiących własność Pana Romana Puchała, będących w użytkowaniu Pana Benfryda Lisoń, jednak bez podania w tym dokumencie numeru księgi wieczystej. Tymczasem z wykazu uczestników (zał. Nr 1do postanowienia) wynika, że scaleniem objęto należącą do Pana Romana Puchała działkę nr 255/12 (KW Nr 16057). Przy nazwisku tego uczestnika w wykazie podano również księgę wieczystą Nr 26675, jednak z jej wypisu znajdującego się w dokumentach badań hipotecznych wynika, że księga ta obejmuje nieruchomości należące do Państwa Ireny i Romana Przyklenk, stanowiące działki nr 1371,1372,1385, 1486/1 położone w Rzymkowicach i działki nr 546,408/1,40/1,487 położone w Starej Jamce. Wyjaśnienia zatem wymaga, które działki należące do Pana Romana Puchała są objęte scaleniem i dlaczego KW nr 26675 w wykazie uczestników wymieniona jest zarówno przy nazwisku Przyklenk Irena jak i Roman Puchała. 
 
Wyjaśnienia i ewentualne uzupełnienie dokumentacji należy przesłać niezwłocznie do Kolegium.
Jednocześnie Kolegium zgodnie z art. 36 K.p.a. informuje, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Przyczyną zwłoki jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego. Załatwienie sprawy nastąpi po otrzymaniu żądanych wyjaśnień, nie później niż do dnia 31 stycznia 2013 r.

 

Opole, dnia 23 października 2012 r.

SKO.I/40/745/2012/gr
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń na postanowienie Starosty Nyskiego z 5 stycznia 2012 r. nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/11/2012 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni 751,6048, nastąpi do dnia 31 grudnia 2012 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest choroba członka – sprawozdawcy zespołu orzekającego Kolegium.
 
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
 
Opole, dnia 7 września 2012 r.
SKO.I/40/745/2012/gr
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E

 
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń na postanowienie Starosty Nyskiego z 5 stycznia 2012 r. nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/11/2012 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni 751,6048, nastąpi do dnia 31 października 2012 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest choroba członka – sprawozdawcy zespołu orzekającego Kolegium.
 
            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

Opole, dnia 14 sierpnia 2012 r.
SKO.I/40/745/2012/gr
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń na postanowienie Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/11/2012 z 05.01.2012 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni 751.6048 ha, nastąpi do dnia 28 września 2012 r.
            Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest urlop wypoczynkowy członków składu orzekającego.
 
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

Opole, dnia 8 czerwca 2012 r.

SKO.I/40/745/2012/gr
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń na postanowienie Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/11/2012 z 05.01.2012 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni 751.6048 ha, nastąpi do dnia 17 sierpnia 2012 r.
 Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o dane dotyczące stron postępowania.
 
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opole, dnia 16 kwietnia 2012 r.

SKO.I/40/1282/2011/oś
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy         z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14.02.2012 r., odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Prószkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/1282/2011/oś z 14.02.2012 r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
 
Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
 
 
 

 Opole, dnia 16 stycznia 2012 r.

SKO.I/40/1933/2011/oś
 
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym, odwołania Pana Roberta Białdygi, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” w Jaryszowie, od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.V-7624/28/10 z 06.07.2011 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża wapienia triasowego „Szymiszów”, planowanego do realizacji przez Pana Roberta Białdygę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/1933/2011/oś z 29.11.2011 r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
 
Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Szymiszowie, a także opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  
 
 
 
Opole, dnia 13 stycznia 2012 r.
  
SKO.I/40/1282/2011/oś
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że załatwienie sprawy z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Prószkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV, nastąpi do dnia 14 lutego 2012 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia akt sprawy o informacje potwierdzające zawiadomienie stron niniejszego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 K.p.a. zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 49 K.p.a. w związku z      art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
 
            Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  
Opole, dnia 2 grudnia 2011 r.
SKO.I/40/1282/2011/oś
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony o możliwości wglądu w akta sprawy, zgłoszenia ewentualnych wniosków oraz wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu wszczętym odwołaniem od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Prószkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV. Powyższych czynności można dokonać w siedzibie Kolegium przy ul. Oleskiej 19a w Opolu, w godz. od 730 – 1530, w terminie wskazanym w zawiadomieniu Kolegium nr SKO.I/40/1282/2011/oś z 02.12.2011 r. podanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy. Stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 K.p.a., jednocześnie informuję, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Załatwienie sprawy nastąpi do dnia 13 stycznia 2012 r.

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opole, dnia 10 listopada 2011 r.

 SKO.I/40/1933/2011/oś
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że załatwienie sprawy z odwołania od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.V-7624/28/10 z 06.07.2011 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża wapienia triasowego „Szymiszów”, planowanego do realizacji przez Pana Roberta Białdygę, nastąpi do dnia 30 listopada 2011 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia akt sprawy o raport    o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz aneksy do tego raportu – w formie wydruku.      
             Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty   w Szymiszowie, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 Opole, dnia 31 października 2011 r.

 
 SKO.I/40/1282/2011/oś
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że załatwienie sprawy z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Prószkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV, nastąpi do dnia 30 listopada 2011 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości objętych przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.
 
            Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  
Opole, dnia 5 października 2011 r.
 
 
SKO.I/40/1282/2011/oś
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że załatwienie sprawy z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Prószkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV, nastąpi do dnia 31 października 2011 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości objętych przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.
 
            Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  
Opole, dnia 30 września 2011 r.
SKO.I/40/617/2011/gr
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń na postanowienie Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/2011 z dnia 17.01.2011 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni około 752 ha, nastąpi do dnia 31 października 2011 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o dane z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
 
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

Opole, dnia 7 września 2011 r.

 

 SKO.I/40/1282/2011/oś

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że załatwienie sprawy z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Prószkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Prószkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV, nastąpi do dnia 30 września 2011 r.

Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości objętych przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

 

            Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

 

 Opole, dnia 18 sierpnia 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15.06.2011 r. nr SKO.I/40/3668/2010/li, uchyliło w całości postanowienie Burmistrza Ozimka, z dnia 8.11.2010 r. nr ZRG.AU.7331/11/10, o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,   polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej o wys. 50 m, posadowienie kontenera z urządzeniami na gruncie oraz instalację na wieży anten nadawczo-odbiorczych i radiolinii, w miejscowości Grodziec
na działce nr 296.

 

 

Opole, dnia 18 sierpnia 2011 r. 

OBWIESZCZENIE

 

             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15.06.2011 r. nr SKO.I/40/1473/2010/li,  umorzyło postępowanie zażaleniowe na postanowienie Burmistrza Ozimka, z dnia 8.11.2010 r. nr ZRG.AU. 7331/11/10, o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, obejmującej budowę wieży telekomunikacyjnej o wys. 50 m, posadowienie kontenera z urządzeniami na gruncie oraz instalację na wieży anten nadawczo-odbiorczych i radiolinii, w miejscowości Grodziec na działce nr 296.

 
 
OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/4050/2010/oś z 29.04.2011 r. uchyliło   w całości decyzję Burmistrza Gorzowa Śląskiego nr PIŚ-IV-7624-16/19/2010 z 10.12.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 12 wolno stojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW każda, wraz ze stacją transformatorową i drogą dojazdową, na działkach nr 135, ark. m. 1, nr 618 i nr 641, ark. m. 3, obręb Zdziechowice, nr 6, ark. m. 1 i nr 137, ark. m. 2, obręb Goła, nr 180/6, ark. m. 2, obręb Budzów, nr 20 i nr 97, ark. m. 1, obręb Kobyla Góra, nr 990, ark. m. 5,     obręb Uszyce, nr 4/5 i nr 162, ark. m. 1, obręb Pakoszów, oraz nr 271/2, ark. m. 1, obręb Krzyżanowice, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

 

OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/550/2011/oś z 10.06.2011 r. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Walce nr PP-OŚ.7624-2/48/08 z 14.11.2008 r., określającą spółce Clean Energy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rozkochowie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów.

 

OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/2114/2010/oś z 28.02.2011 r. uchyliło   w całości decyzję Burmistrza Korfantowa nr GEN.IV.7624-4/10 z 24.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Mickiewicza od ul. Powstańców Śląskich do ul. Słowackiego, łącznika między ulicami Mickiewicza i Słowackiego oraz ciągu pieszo-jezdnego ul. Fredry w Korfantowie, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.


 

Opole, dnia 15 lipca 2011 r.
 
  SKO.I/40/1282/2011/oś
  
Z A W I A D O M I E N I E
 
Na podstawie art. 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że załatwienie sprawy z odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Proszkowa decyzji nr WGR.OŚ.7624-3/10 z 31.03.2011 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obejścia Proszkowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429 w wariancie IV, nastąpi do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Przyczyną zwłoki w rozpatrzeniu sprawy jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w zakresie danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości objętych przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, jak również w przedmiocie sposobu realizacji dyspozycji art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przez organ pierwszej instancji.
 
Zawiadomienie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Zimnicach Małych, Prószkowie oraz w Przysieczy, a także na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
  
SK/SK

 

 

 
 
Opole, dnia 3 czerwca 2011 r.
SKO.I/40/1633/2010/oś
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym odwołańTowarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu, a także Pana Edmunda Frihaufa, Pana Ryszarda Kawałko, Pani Bogusławy Maryszczak oraz Pana Sebastiana Tokarczyka, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Ryszarda Wiatrowskiego, od decyzji Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS DSS 7625/17/09 z 26.05.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Jankowice Wielkie” na terenie gmin Olszanka i Skarbimierz w obrębach: Olszanka, Przylesie, Obórki, Jankowice Wielkie, Pogorzela, Czeska Wieś, Łukowice Brzeskie, Pępice, Małujowice, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/1633/2010/oś z 26.04.2011 r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
 
Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w miejscowościach: Olszanka, Przylesie, Obórki, Jankowice Wielkie, Pogorzela, Czeska Wieś, Łukowice Brzeskie, Pępice oraz Małujowice – w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie ww. miejscowości, a także opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

 

Opole, dnia 4 maja 2011 r.
SKO.I/40/617/2011/gr
  
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń: Pana Waltera Apostel, Pana Piotra Bergiel, Pani Cecylii Bocek, Pani Lidii Brzank, Pana Teofila Dziony, Pana Andrzeja Faber, Pana Henryka Fraj, Pani Klaudii Fraj, Pani Beaty Gąsior, Pana Edwarda Gąsior, Pani Doroty Helfeier, Pana Damiana Koczula, Pani Wioletty Krasoń, Pana Franciszka Kuboń, Pani Urszuli Kuboń, Pani Agnieszki Kuzak, Pana Marka Kuzak, Pana Norberta Kwoczek, Pani Urszuli Kwoczek, Pani Anity Lisoń, Pana Józefa Luda, Pani Marii Luda, Pani Ireny Przyklenk, Pani Marii Szady, Pana Pawła Szady, Pana Jerzego Tyrała, Pani Romany Tyrała, Pana Pawła Wancke, Pana Henryka Weicht, Pani Doroty Wojtanowicz, Pana Roberta Zwadlo,na postanowienie Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/2011 z dnia 17.01.2011 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni około 752 ha, nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r.
            Przyczyną zwłoki jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o skrócone odpisy aktów zgonu osób wyszczególnionych jako nieżyjące w wykazie uczestników postępowania scaleniowego przedłożonym przez organ I instancji przy piśmie z dnia 13.04.2011 r., a także potrzeba wyjaśnienia rozbieżności w zakresie danych osobowych uczestnika postępowania.
 
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
Opole, 21.04.2011 r.
SKO.I/40/550/2011/oś
ZAWIADOMIENIE
        Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu wszczętym odwołaniami od decyzji Wójta Gminy Walce nr PP-OŚ.7624-2/48/08 z 14.11.2008 r., określającej spółce Clean Energy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rozkochowie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, w terminie do 12.05.2011 r.
        Z aktami można zapoznać się w sekretariacie SKO (pok. nr 1) w godz. od 730 do 1530.
       Jednocześnie Kolegium zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, że załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie do 31.05.2011 r. Przyczyną zwłoki jest konieczność dopełnienia obowiązków, które wynikają z treści powołanych na wstępie regulacji Kpa. 
 
 
Opole, dnia 15 marca 2011 r.
SKO.I/40/1633/2010/oś
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się co do dowodów i materiałów zebranych w postępowaniu wszczętym odwołaniami: Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu, Pana Dariusza Nawrockiego, Pani Teresy Witkowskiej, Pana Ryszarda Wiatrowskiego, Pana Jana Bandyka, Pani Janiny Bandyk, Pana Jana Bucmy, Pani Marioli Bucmy, Pani Krystyny Bułkowskiej, Pana Stanisława Bułkowskiego, Pana Jana Chochołowicza, Pana Edmunda Frihaufa, Pana Seweryna Frihaufa, Pani Janiny Gomularz, Pana Ryszarda Kawałko, Pani Krystyny Listowskiej, Pani Bogusławy Maryszczak, Pani Barbary Nazimek, Pani Marii Niemiec, Pana Krzysztofa Ogara, Pana Dariusza Podgórskiego, Pani Małgorzaty Podgórskiej, Pana Kamila Sidorowicza, Pani Jolanty Tokarczyk, Pana Sebastiana Tokarczyka, Pani Sylwii Tokarczyk, Pana Stanisława Wacha, Pani Leokadii Wiatrowskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opolskiej z siedzibą w Jankowicach Wielkich, od decyzji Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS DSS 7625/17/09 z dnia 26.05.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy Wiatrowej Jankowice Wielkie” na terenie gmin Olszanka i Skarbimierz w obrębach: Olszanka, Przylesie, Obórki, Jankowice Wielkie, Pogorzela, Czeska Wieś, Łukowice Brzeskie, Pępice, Małujowice, w terminie do dnia 5 kwietnia 2011 r. w siedzibie Kolegium przy ul. Oleskiej 19a w Opolu, w godz. od 730 – 1530. Stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe.
Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 K.p.a., jednocześnie informuję, że sprawa nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 K.p.a. Załatwienie sprawy nastąpi do dnia 15 kwietnia 2011 r.
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 2.02.2011 r. nr SKO.I/40/3681/2010/oś stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy Wilków z dnia 11.05.2010 r. nr GKR 7624-10/09 o ustaleniu na rzecz Konsorcjum osób prawnych i fizycznych w składzie:
1)         Przedsiębiorstwo Rodzinne Merta & Merta Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
2)       Pan Marek Szpak zam. Brzeg,
3)       Pan Adam Szpak zam. Sokołów Podlaski
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt. „Zakład Produkcji Ziemi Ogrodniczej i Sanacji Humusu” na działce nr 52/2 w Krzykowie.
 
SKO.I/40/3681/2010/oś
 
 
Opole, 8.12.2010 r.
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Zgodnie z art. 157 § 2 w zw. z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, działając z urzędu, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Wilków z dnia 11.05.2010 r. nr GKR.7624-10/09 o ustaleniu na rzecz Konsorcjum osób prawnych i fizycznych w składzie:
1. Przedsiębiorstwo  Rodzinne  Merta  &  Merta  Sp. z o.o.  reprezentowane  przez pełnomocnika adwokata Pana Pawła Witkowskiego z Kancelarii Adwokackiej Adw. Paweł Witkowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hallera 8 (53-148 Wrocław)
2.             Pan Marek Szpak
3.             Pan Adam Szpak             
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pt. „Zakład Produkcji Ziemi Ogrodniczej i Sanacji Hamusu" na działce na 52/2 w Krzykowie.
W związku z powyższym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu informuje, że stronie postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Ewentualne wyjaśnienia można składać do Kolegium w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
 
Otrzymują:
 1. Przedsiębiorstwo Rodzinne Merta & Merta Spółka z o.o.
ul. Jerzmanowska 4-6
54-519 Wrocław reprezentowane przez pełnomocnika adwokata Pana Pawła Witkowskiego z Kancelarii Adwokackiej Adw. Paweł Witkowski ul. Hallera 8, 53-148 Wrocław
 1. Pan Marek Szpak
ul. B. Chrobrego 24A/4
49-300 Brzeg
 1. Pan Adam Szpak
  ul. Miłosna 3/22
Sokołów Podlaski
 1. Wójt Gminy Wilków
 2. a/a
AW/AW

 

 

 Opole, 3 stycznia 2011 r.

SKO.I/40/3470/2010/gr

Starosta Opolski                              

ul. Piastowska 14                             

45-082 Opole                                    

 

W związku z toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu postępowaniem  z zażaleń na postanowienie Starosty Opolskiego z 30.09.2010 r. nr GK.MD.6017-3/10 w sprawie wszczęcia, na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” sp. z o.o.  postępowania scaleniowego gruntów położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, obręb: Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki oraz Gminy Łubiany, obręb Biadacz, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), Kolegium prosi o uzupełnienie materiału dowodowego poprzez przedłożenie dokumentów, z których wynika, czy  osoby, podpisane pod zażaleniami, nie figurujące w zał. do ww. postanowienia - w wykazie uczestników postępowania scaleniowego, tj.:

1) Pani Monika Cebula, zam. Świerkle, ul. Mickiewicza 33,

2) Pan Jan Chmiel, zam. Świerkle, ul. Piastowska 5a,

3) Pani Magdalena Stefan, zam. Świerkle, ul. Mickiewicza 48

są współwłaścicielami nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym. Małżonkowie ww. osób, odpowiednio: Pan Jan Cebula (dz. nr 241/1), Pani Elwira Chmiel (dz. nr 113 i nr 91) oraz Pan Franciszek Stefan (dz. nr 76)  są umieszczone w wykazie.

            Proszę nadto o dokumenty, z których wynika, czy nieruchomości pozostałych osób, które wniosły zażalenia, a których nie ma na ww. wykazie, tj. działki:

1) Pana Przemysława Wierzbickiego, zam. Opole, ul. Kołłątaja 16/5 (dz. nr 71, 211/1 i nr 211/2 obręb

    Świerkle),

2) Pani Klaudii Wysada, zam. Falmierowice, ul. Dębska 4 (nie podaje numeru działki),

3) Pani Marianny Bednorz, zam. w Kassel (nie podaje numeru działki),

4) Pani Rity Jendryca i Pani Doroty Browarskiej, zam. Świerkle, ul. Mickiewicza 28,

    spadkobierczyniach po zmarłym Alfredzie Jendryca (nie podają numeru działki),

5) Pani Bernadety Sypa, za. Zawada, ul. Turawska 10 (nie podaje numeru działki)

są objęte postępowaniem scaleniowym.

 

Żądane dokumenty, niezbędne dla ustalenia, czy ww. osobom przysługuje legitymacja procesowa do wniesienia zażalenia, należy przedłożyć w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego pisma.

            Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 kpa, Kolegium informuje, że załatwienie zażaleń na postanowienie Starosty Opolskiego nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.

 

Otrzymują:

1.      Grupa Producentów Owoców i Warzyw

„Gospodarstwo Ogrodnicze T,. Mularski” sp. z o.o.

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 2, Różanki

2.   Sołtysi wsi: Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Biadacz

      celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwach

3.   Wójtowie Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Łubniany

       celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w urzędach gminy

4.   Starosta Opolski

       ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

       celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu

5.    aa – ASz/ASz

 

            Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

Opole, 3 stycznia 2011 r.

SKO.I/40/3470/2010/gr

 

1.  Pan Aleksander Moczko             

                                               ul. Piastowska 11                             

46-020 Czarnowąsy                         

 

2.  Pan Rafał Moczko                           

ul. Piastowska 11                             

46-020 Czarnowąsy                         

 

 

            W związku z toczącym się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu postępowaniem  z zażalenia (m. in.) Panów na postanowienie Starosty Opolskiego z 30.09.2010 r. nr GK.MD.6017-3/10 w sprawie wszczęcia, na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” sp. z o.o.  postępowania scaleniowego gruntów położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, obręb: Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki oraz Gminy Łubiany, obręb Biadacz, Kolegium prosi o przedłożenie odpisu (kserokopii) aktu notarialnego, z treści którego wynika, że w dacie wniesienia zażalenia (15.10.2010 r.) byli Panowie współwłaścicielami nieruchomości objętej postępowaniem scaleniowym, tj. działki nr 164 z k. m. 1 obręb Świerkle.

            W załączonym do zaskarżonego postanowienia wykazie uczestników postępowania scaleniowego  pod poz. nr 96, jako właścicielka dz. nr 164 figuruje  Pani Karolina Moczko, zam. Świerkle, ul. Słowackiego 1.

            Żądany dokument jest niezbędny dla ustalenia, czy przysługuje Panom legitymacja procesowa do wniesienia zażalenia. Należy go przedłożyć w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego terminu,  wniesiony przez Panów środek zaskarżenia zostanie rozpatrzony na podstawie przedłożonych przez organ I instancji akt sprawy.

           

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 kpa, Kolegium informuje, że załatwienie zażaleń na postanowienie Starosty Opolskiego nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.

 

 

Otrzymują:

1.      Grupa Producentów Owoców i Warzyw

„Gospodarstwo Ogrodnicze T,. Mularski” sp. z o.o.

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 2, Różanki

2.   Sołtysi wsi: Świerkle, Brzezie, Dobrzeń Wielki, Biadacz

      celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwach

3.   Wójtowie Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Łubniany

       celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w urzędach gminy

4.   Starosta Opolski

       ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

       celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu

5.    aa – ASz/ASz

 

            Niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.


 

OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu postanowieniem nr SKO.I/40/2065/2010/oś z 10.08.2010 r. utrzymało w mocy postanowienie Wójta Gminy Walce nr PP-OŚ.7624-2/123/08/09/10 z 21.06.2010 r. odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia „Clean Village” z siedzibą w Walcach do udziału na prawach strony w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów.
 
OBWIESZCZENIE
 
           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,  poz. 150 z późn. zm.) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.I/40/2802/2008/oś z 9.09.2009 r. uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Walce nr PP-OŚ.7624-2/48/08 z 14.11.2008 r., określającą spółce Clean Energy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rozkochowie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Nysy nr AUG.AU.7331-88/08 z 4.11.2008 r. uchylającego postanowienie Burmistrza Nysy nr AUG.AU.7331-88/08 z 11.06.2008 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego związanego   z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej w postaci wieży telekomunikacyjnej strunobetonowej o wysokości ok. 40 m, planowanej do realizacji na terenie działek o nr ewid. gruntów: 68/3, 68/9 położonych przy ul. Jagiellońskiej, obręb Śródmieście, jednostka ewid. Nysa-miasto.

 


 

OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem nr SKO.I/40/2031/2009/li z 18.11.2009 r. stwierdziło nieważność postanowienia Burmistrza Nysy nr AUG.AU.7331-88/08 z 4.11.2008 r. uchylającego postanowienie Burmistrza Nysy nr AUG.AU.7331-88/08 z 11.06.2008 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego związanego  z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej w postaci wieży telekomunikacyjnej strunobetonowej o wysokości ok. 40 m, planowanej do realizacji na terenie działek o nr ewid. gruntów: 68/3 i 68/9 przy ul. Jagiellońskiej, obręb Śródmieście, jednostka ewid. Nysa-miasto.

 

 

OBWIESZCZENIE
 
             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem nr SKO.I/40/2032/2009/li z 17.09.2009 r. uchyliło w całości postanowienie Burmistrza Nysy nr AUG.AU.7331-88/08 z 11.06.2008 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego związanego  z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej w postaci wieży telekomunikacyjnej strunobetonowej o wysokości ok. 40 m, planowanej do realizacji na terenie działek o nr ewid. gruntów: 68/3 i 68/9 przy ul. Jagiellońskiej, obręb Śródmieście, jednostka ewid. Nysa-miasto.  
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że postanowieniem nr SKO.I/40/2033/2009/li z 17.09.2009 r. uchyliło w całości postanowienie Burmistrza Nysy nr AUG.AU.7331-88/08-09 z 30.76.2009 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej BTS 53305 Nysa, ul. Jagiellońska, na dz. nr 68/3 i 68/9, obręb Śródmieście, jednostka ewid. Nysa-Miasto.

 

Podmiot udostępniający: SKO Opole
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Szczukocka/Anita Berg
Data wytworzenia: 2010-10-08

 

 

Opole, dnia 7 lipca 2011 r.
SKO.I/40/617/2011/gr
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że załatwienie sprawy z zażaleń: Pana Waltera Apostel, Pana Piotra Bergiel, Pani Cecylii Bocek, Pani Lidii Brzank, Pana Teofila Dziony, Pana Andrzeja Faber, Pana Henryka Fraj, Pani Klaudii Fraj, Pani Beaty Gąsior, Pana Edwarda Gąsior, Pani Doroty Helfeier, Pana Damiana Koczula, Pani Wioletty Krasoń, Pana Franciszka Kuboń, Pani Urszuli Kuboń, Pani Agnieszki Kuzak, Pana Marka Kuzak, Pana Norberta Kwoczek, Pani Urszuli Kwoczek, Pani Anity Lisoń, Pana Józefa Luda, Pani Marii Luda, Pani Ireny Przyklenk, Pani Marii Szady, Pana Pawła Szady, Pana Jerzego Tyrała, Pani Romany Tyrała, Pana Pawła Wancke, Pana Henryka Weicht, Pani Doroty Wojtanowicz, Pana Roberta Zwadlo,na postanowienie Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/2011 z dnia 17.01.2011 r. o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, o łącznej powierzchni około 752 ha, nastąpi do dnia 31 sierpnia 2011 r.
            Przyczyną zwłoki jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego.
 
Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.