Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIA

Opole, dnia 26 sierpnia 2020 r.

SKO.40.1428.2019.oś

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

           W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 26.04.2019 r., nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na działce nr 2522/238, z k. m. 45, obręb Grudzice, w Opolu, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej, tj. „w wariancie 2 proponowanym przez inwestora”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu – na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. – zawiadamia strony postępowania, że termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu do 30 września 2020 r. – z uwagi na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego.

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola (art. 49 § 1 K.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. – wg brzmienia na dzień  14 listopada 2008 r.).

 

POUCZENIE

 1. W myśl art. 41 §  1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).
 2. Stosownie do art. 37 § 1 -3 kpa stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

aa

SK

Opole,  14 sierpnia 2020 r.

 

SKO.40.1573.2020.li

ZAWIADOMIENIE

           

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że na wniosek P4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola z 14.04.2020 r. nr UAB.6733.42.2018.AW odmawiającej ustalenia na rzecz ww. Spółki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą na budynku usytuowanym na dz. nr 112/20 z k. m. 47, przy ul. 1 Maja 77 w Opolu.

            Niniejsze zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Opolu oraz publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta Opola.

aa

ASz

Opole, 12 sierpnia 2020 r.

SKO.40.1081.2020.oś

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.)  w związku  z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 12.08.2020 r. nr SKO.40.1081.2020.oś uchyliło w całości decyzję Burmistrza Zdzieszowic z 23.03.2020 r. nr OŚ.6220.10.2018.AK odmawiającą wydania, na rzecz Electronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska na planowanej wieży telekomunikacyjnej  ECS-KRK003 -Zdzieszowice na dz. nr 24/1 położonej przy ul. Myśliwca w Zdzieszowicach i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Zdzieszowice. 

 

aa

ASz

 

SKO.40.1200.2020.li

OBWIESZCZENIE

  z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

             Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 22.06.2020 r. nr SKO.40.1200.2020.li, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gorzowa Śl., z 8.04.2020 r. nr IZP-IV.6733.4.2020.UM, o umorzeniu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS56401 (budowa wieży telekomunikacyjnej o wys. 55,5 m, ramy do posadowienia urządzeń technicznych, ogrodzenia oraz wewnętrznej instalacji zasilającej), na działce nr 450, obręb Zdziechowice i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 12  sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie BIP Kolegium, na tablicy ogłoszeń w Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Gorzów Śl.

 

aa

BW

 

    Opole, 10 sierpnia 2020 r.

SKO.40.1327.2020.oś

 

ZAWIADOMIENIE

           

            Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.))  w związku  z art. 49 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że termin załatwienia sprawy z odwołania Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego Katarzynę Kosman-Syk, od decyzji Wójta Gminy Skarbimierz z 29.04.2020 r. nr RI.6220.01.2020 umarzającej postępowanie „polegające na zmianie ilości odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu skutkującej zmianą zdolności produkcyjnej bez ingerencji w instalację pn. Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz-Osiedle” ulega przedłużeniu do dnia 15 września 2020 r. 

                       Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Skarbimierz.

 

aa - ASz/ASz

                                                                                                                                                                        

Opole, 3 sierpnia 2020 r.

SKO.40.1105.2020.oś

 

ZAWIADOMIENIE

 

                       Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.))  w związku  z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 15.07.2020 r. nr SKO.40.1105.2020.oś uchyliło w całości decyzję Burmistrza Nysy z 25.03.2020 r. nr RW.OŚ.6220.48.7.2019 odmawiającą wydania, na rzecz P.H.U. Komunalnika sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu oraz przeładunku odpadów na dz. nr 28/13, położonej w Nysie, obręb Średnia Wieś i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

            Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Nysa. 

 

aa - ASz

 

Opole, dnia 20 lipca 2020 r.

SKO.40.1428.2019.oś

 

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od wydanej  z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 26.04.2019 r., nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na działce nr 2522/238, z k. m. 45, obręb Grudzice, w Opolu, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej, tj. „w wariancie 2 proponowanym przez inwestora”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu – na podstawie   art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. – zawiadamia strony postępowania, że termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu do 31 sierpnia 2020 r. – z uwagi na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego.

 

Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola (art. 49 § 1 K.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. – wg brzmienia na dzień 14 listopada 2008 r.).

aa

SK

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 1. W myśl art. 41 §  1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).
 2. Stosownie do art. 37 § 1 -3 kpa stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

                                                                 

Opole, 16 lipca  2020  r.

SKO.40.1763.2019.oś

ZAWIADOMIENIE

 

           Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.)  w związku  z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2020 r. wydało decyzję utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 czerwca 2019 r., nr RG.6220.9.10.2017 r. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce, gmina Dobrodzień w województwie opolskim” na działkach nr 253/37 i 42 k.m. 1 , obręb Główczyce.

          Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Główczyce (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym na dzień 9.10. 2017 r.).

 

aa

AKK

 

                                                                                                                 Opole, 2 lipca 2020 r.

SKO.40.1081.2020.oś

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.))  w związku  z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że termin rozpatrzenia sprawy z odwołania Electronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach, od decyzji Burmistrza Zdzieszowic z 23.03.2020 r. nr OŚ.6220.10.2018.AK odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska na planowanej wieży telekomunikacyjnej  ECS-KRK003 -Zdzieszowice na dz. nr 24/1 położonej przy ul. Myśliwca w Zdzieszowicach ulega przedłużeniu do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Zdzieszowice. 

aa

ASz

Opole, dnia  28 maja 2020 r.

SKO.40.1428.2019.oś

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

         W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od wydanej  z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 26.04.2019 r.,  nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na działce nr 2522/238, z k. m. 45, obręb Grudzice, w Opolu, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej, tj. „w wariancie 2 proponowanym przez inwestora”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu – na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. – zawiadamia strony postępowania, że termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu do 17 lipca 2020 r. – z uwagi na potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego.

         Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola (art. 49 § 1 K.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. – wg brzmienia na dzień  14 listopada 2008 r.).

 

POUCZENIE

 1. W myśl art. 41 §  1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2).
 2. Stosownie do art. 37 § 1 -3 kpa stronie służy prawo do wniesienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

aa

SK

 

                                                                                                                             Opole, 27 maja 2020 r.

SKO.40.773.2020.oś

SKO.40.1221.2020.oś

ZAWIADOMIENIE

 

            Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 238 z późn. zm.))  w związku  z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. wydało:

 

1)postanowienie   nr   SKO.40.773.2020.oś   stwierdzające   uchybienie   terminu  do wniesienia zażalenia na    postanowienie   Prezydenta    Miasta   Opola   z  dnia 10.01.2020 r.  nr  OŚR.6220.49.2019.MCH  (w pkt 1)    stwierdzające obowiązek przeprowadzenia przez SELT  sp.  z o.o. z siedzibą w Opolu oceny oddziaływania    na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa  zakładu  produkcyjnego  firmy SELT sp. z o.o. przy ul.  Wschodniej  w  Opolu”  oraz  (w pkt 2)  ustalające  zakres  raportu  o  oddziaływaniu  ww. przedsięwzięcia    na środowisko w pełnym zakresie,

 

2)postanowienie  nr  SKO.40.1221.2020.oś  umarzające  postępowanie  zażaleniowe  na  ww.  postanowienie    organu I instancji z  dnia 10.01.2020 r.  nr  OŚR.6220.49.2019.MCH.

 

Zawiadomienie podlega publicznemu obwieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu i na tablicy ogłoszeń Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Opole.

aa

ASz

 

Opole, 27 maja  2020  r.

SKO.40.1763.2019.oś

 

ZAWIADOMIENIE

 

            W związku  z   odwołaniem od decyzji Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 czerwca 2019 r., nr RG.6220.9.10.2017 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce, Gmina Dobrodzień w województwie opolskim” na działkach nr 253/37 i 42 k.m.2”,  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym na dzień 9.10.2017 r.), stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej k.p.a, zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań, a także - zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 27 maja 2020r.

Akta sprawy są udostępniane stronie postępowania do wglądu w siedzibie Kolegium (Opole, ul. Oleska 19a, pokój nr 1, parter), w dniach od poniedziałku do piątku, jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu zapoznania się z aktami sprawy [nr tel. (077) 453 83 67].

           

Stawiennictwo strony nie jest obowiązkowe.

 

  Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Główczyce (art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym na dzień 9 października 2017 r.).

 

Jednocześnie z uwagi na powyższe, stosownie do treści art. 36 § 1  kpa, Kolegium informuje, że załatwienie sprawy z ww. odwołania nastąpi w terminie do dnia  30 czerwca 2020  r.

 

AKK

 

SKO.40.2562.2019.li

 

OBWIESZCZENIE

  z dnia 6 maja 2020 r.

 

 

            Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia o wydaniu decyzji, z 28.02.2020 r. nr SKO.40.2562.2019.li,  utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Pokój, z 29.10.2019 r. nr SG.IV.6733.3.2019, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 2 słupów 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach: nr 127, nr 123, nr 128, nr 82, nr 16 i nr 15,  k. m . 1, obręb Ładza.

           Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

aa

BW

Opole, dnia 6 maja 2020 r.

SKO.40.1428.2019.oś

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

          W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola decyzji z 26.04.2019 r., nr OŚR.I.BS.7670-34/08, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację na działce nr 2522/238, z k. m. 45, obręb Grudzice, w Opolu, przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej, tj. „w wariancie 2 proponowanym przez inwestora”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia strony postępowania, że termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu – z uwagi na potrzebę przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

 

         Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Opola (art. 49 § 1 K.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. – wg brzmienia na dzień 14 listopada 2008 r.).

 

aa

SK

 

 

Opole, 23 kwietnia 2020 r.

SKO.40.2160.2019.li

 

OBWIESZCZENIE

 

             Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zawiadamia, że decyzją z 17 kwietnia 2020 r., nr SKO.40.2160.2019.li, umorzyło postępowanie odwoławcze z odwołania od decyzji Burmistrza Kolonowskiego z 28 sierpnia 2019 r., nr GP.6733.04.2019, ustalającej na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr STR7003_C w Spóroku na działce nr 228/3, k.m. 6, obręb Spórok.

            Obwieszczenie podlega publicznemu ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kolonowskie oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

aa

JPrz

 

Opole,   6 kwietnia 2020 r.

SKO.40.1892.2019.li

 

Obwieszczenie

 

            W związku z odwołaniem od decyzji nr 2/2019 Burmistrza Prudnika z 8 lipca 2019 r., znak: ZP.IV.6733.4.2019, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRD7001_C z szafami telekomunikacyjnymi, na działce nr 191/7, w miejscowości Wierzbiec – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu – na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) – zawiadamia strony postępowania, że na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 stycznia 2020 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wydało w sprawie decyzję nr SKO.40.1892.2019.li, utrzymującą  w mocy opisaną wyżej decyzję nr 2/2019 organu pierwszej instancji z 8 lipca 2019 r., znak: ZP.IV.6733.4.2019.

 

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Wierzbiec (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

aa

BW/SK

 

Opole, 23 marca 2020 r.

SKO.40.1939.2019.oś

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym na dzień 23 września 2019 r.), zawiadamia się strony postępowania,  że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2019 r., odwołania od decyzji Burmistrza Tułowic z 2 lipca 2019 r., nr RLiOŚ.6220.3.8.2019.AF, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka w ciągu drogi powiatowej nr 1519 O DW 406 – Ligota Tułowicka – dojazd do Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych”, a także ustalającej warunki konieczne do spełnienia przy wykonaniu decyzji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Opolu decyzją z 16 grudnia 2019 r., nr SKO.40.1939.2019.oś, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji (art. 138 § 2 K.p.a.).

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Ligota Tułowicka (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia                  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym na dzień 23 września 2019 r.).

 

aa

SK

 

Opole, 16 marca 2020 r.

SKO.40.516.2019.oś

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. –  w brzmieniu obowiązującym na dzień 23 września 2019 r.), zawiadamia się strony postępowania,  że po rozpatrzeniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2019 r., odwołania od decyzji Wójta Gminy Łubniany z 9 stycznia 2019 r., nr RG.6220.5.06.2018.KS, o odmowie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni  o obsadzie do 25,20 DJP, obsada zwierząt w całym gospodarstwie – 68,85 DJP, na działce  nr 1091/232, obręb geodezyjny Kolanowice, w miejscowości Kolanowice, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z 16 grudnia 2019 r., nr SKO.40.516.2019.oś, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji  (art. 138 § 2 K.p.a.)

 

            Zawiadomienie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dla miejscowości Kolanowice (art. 49 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym na dzień 23 września 2019 r.).

 

aa

SK

 

Metryczka
 • opublikowano:
  01-07-2019 09:38
  przez: Jolanta Pierzchała
 • zmodyfikowano:
  08-09-2020 13:48
  przez: Jolanta Pierzchała
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 1995
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl