Przejdź do treści strony
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

IUdostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek: 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu,
  ul. Oleska 19a, 45 – 052 Opole;
 • złożyć osobiście w sekretariacie Kolegium;
 • przesłać na numer fax: +48 (77) 4538635, +48 (77) 4538367
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 • przesłać drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP: Wyślij przez ePUAP 

       ( adres e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP)

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.). Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Odwołanie od tych decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 16-09-2020
 • wytworzono:
  01-07-2019
  przez: Iwona Górska
 • opublikowano:
  01-07-2019 10:43
  przez: Beata Raczyńska-Szumigaj
 • zmodyfikowano:
  16-09-2020 14:01
  przez: Jolanta Pierzchała
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
  odwiedzin: 960
Dane jednostki:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
45-052 Opole
ul. Oleska 19a
NIP: 754 11 85 581 REGON: 530968352

Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 83 67
fax: 77 453 83 67
e-mail: sekretariat@sko.opole.pl