Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, informuje że:

1) Administratorem systemu monitoringu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z siedzibą ul.Oleska 19a, 45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Monitoring stosowany jest w celu dokumentowania zdarzeń  oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z:

  • Art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.),
  • Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

4) Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarze siedziby Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (usługi IT).

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni.

7) Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

8) Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji oraz  
profilowaniu.

Data i podpis ADO
                                                 29.05.2019 r.

Prezes SKO w Opolu

Anita Berg