Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19a, 45-052 Opole.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności:

 1. dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
 2. odpowiednie przepisy prawa:
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora, na podstawie Ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej przez okres nie krótszy niż 6 lat.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 4. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Data i podpis

16.07.2019 r.

 Anita Berg

Prezes SKO w Opolu