Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-08-25.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-09.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niektóre informacje znajdujące się na BIP nie są prawidłowo opisane w metryce brakuje osoby wytwarzającej lub publikującej. 

Nagłówki do linków nie są jednoznacznie opisane. 

Wynik analizy pod względem zgodności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na 01.01.2021.PDF.pdf - data dodania: 2020-03-12 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Damian Ozorkiewicz lub Jolanta Pierzchała, sekretariat@sko.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 453 86 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-052 Opole, ul. Oleska 19a
Tel.: +48774538635
Faks: +48774538367
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Siedzibą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu jest budynek biurowy zlokalizowany w Opolu, przy ul. Oleskiej 19A.
Pomieszczenia biurowe Kolegium znajdują się na parterze i I piętrze budynku.
Siedziba znajduje się w odległości do 150 m od przystanków komunikacji miejskiej. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W odległości 50 m od głównego wejścia do siedziby Kolegium znajduje się przejście dla pieszych, pozbawione sygnalizacji świetlnej. Przestrzeń przeznaczona dla ruchu pieszego na ul. Oleskiej jest w dobrym stanie, bezpieczna, wygodna i odpowiada podstawowym parametrom ergonomicznym użytkowników.
Na budynku, przy wejściu głównym, w widocznym miejscu znajdują się tablice urzędowe.
Dojście do drzwi wejściowych do budynku biurowego możliwe jest tylko po pokonaniu dziewięciu schodów wyposażonych w poręcze, które kończą się na równi ze schodami.
Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sekretariat, pełniący też funkcję punktu informacyjnego, jest zlokalizowany na parterze w pokoju nr 1, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku.
Brak windy, nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.
W ramach rozwiązań alternatywnych budynek wyposażono w 2 oznaczone dzwonki przywoławcze, umieszczone na elewacji przy obu wejściach (głównym i do strony parkingu, z tyłu budynku). Po sygnale pracownik urzędu jest zobowiązany do wyjścia i bezpośredniej obsługi interesanta w sprawach związanych z działalnością orzeczniczą Kolegium.


 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824) informuje, że zapewniamy obsługę osób głuchoniemych poprzez:

  •  prawo do skorzystania w kontaktach z Kolegium z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
  • zapewnienie dostępu do usługi  wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (po uprzednim uzgodnieniu terminu).

Zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić do Kolegium Odwoławczego co najmniej na 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w Kolegium (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W zgłoszeniu wskazać należy wybraną formę komunikowania się, przedmiot sprawy oraz  proponowany termin skorzystania ze świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).
Zgłoszenia, o których mowa można dokonać w następującej formie:

  • pisemnie na adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a, 45 – 052 Opole,
  • telefonicznie lub faxem pod numerem 77 – 4538635,
  • ustnie bezpośrednio w Sekretariacie Kolegium, za pośrednictwem osoby przybranej,
  • mailem na adres:
  • pisemnie na adres na platformie e-PUAP: /83u1ub6wpk/SkrytkaESP.