Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

W  OPOLU

(tekst ujednolicony)

 

Rozdział 1.    Postanowienia ogólne, członkowie Kolegium

 

§ 1

 

 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, zwane dalej „Kolegium”, działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do organizacji lub postępowania przed Kolegium, jak też na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 3. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach Kolegium orzeka w innych sprawach niż wymienione w ust. 2

 

§ 2

 

 1. Członkostwo Kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
 2. Członek Kolegium powinien w wypełnianiu funkcji strzec powagi stanowiska i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.

 

§ 3

 

 1. Członek Kolegium jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.
 3. Członek Kolegium jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe.

 

§ 4

 

 1. Zasady wynagradzania Prezesa, wiceprezesa i pozostałych etatowych członków Kolegium oraz pracowników biura Kolegium określa ustawa oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960 z późn. zm.).
 2. Zasady wynagradzania pozaetatowych członków Kolegium za udział w posiedzeniach oraz za rozpatrywanie spraw określa zarządzenie Prezesa Kolegium.

 

 

Rozdział 1a. Tryb zgłaszania oraz zasady wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Kolegium.

 

§ 4a

 

 1. Osoby kandydujące na stanowisko Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu składają pisemne zgłoszenia w Biurze Kolegium do godziny 15-tej dnia poprzedzającego termin zgromadzenia ogólnego kolegium w sprawie wyboru Prezesa.
 2. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „WYBORY”.
 3. Kandydaci nie będący członkami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia:
 • aktualny dokument potwierdzający fakt etatowego członkostwa kolegium,
 • charakterystykę i przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
 • uzasadnienie kandydowania.

 

§ 4b

 

Porządek zgromadzenia ogólnego kolegium w sprawie wyboru Prezesa obejmuje:

 • wyłonienie komisji wyborczej,
 • przedstawienie przez komisję listy kandydatów na stanowisko Prezesa,
 • zatwierdzenie listy kandydatów przez zgromadzenie ogólne,
 • głosowanie,
 • ogłoszenie wyników głosowania przez przewodniczącego komisji wyborczej,
 • podjęcie uchwały w sprawie wniosku o powołanie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

§ 4c

 

Zgromadzenie wybiera spośród członków Kolegium, nie kandydujących na stanowisko Prezesa, komisję wyborczą w składzie trzyosobowym, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 4d

 

 1. Komisja wyborcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego komisji.
 2. Do zadań komisji wyborczej należy:
 • analiza zgłoszeń pod kątem spełniania warunków formalnych,
 • sporządzenie listy kandydatów i  przedstawienie jej zgromadzeniu,
 • stwierdzenie zdolności zgromadzenia w przedmiocie wyboru kandydatów na Prezesa Kolegium,
 • zarządzenie i przeprowadzenie głosowania,
 • ogłoszenie wyników głosowania,
 • zarządzenie i przeprowadzenie głosowania ponownego,
 • ogłoszenie wyników głosowania ponownego,
 • sporządzenie protokołu z pracy komisji wyborczej.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala:
 • liczbę oddanych głosów,
 • liczbę głosów ważnych,
 • liczbę głosów nieważnych,
 • liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 1. Protokół komisji wyborczej, opatrzony pieczęcią Kolegium, podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.

 

§ 4e

 

W przypadku braku wymaganego quorum, braku kandydatów, a także w przypadku, gdy kolejne głosowania nie pozwalają na wyłonienie kandydatów, Prezes Kolegium zamyka posiedzenie zgromadzenia ogólnego i ustala termin następnego zgromadzenia - nie później niż w ciągu 30 dni. Artykuł 5 ust. 5 i 6 ustawy stosuje się odpowiednio.

 

 

§ 4f

 

 1. Głosowanie odbywa się na ponumerowanych kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Kolegium.
 2. Karta do głosowania zawiera imiona i nazwiska kandydatów.
 3. Głosowanie w przypadku określonym w przepisie art. 5 ust. 2 zd. 3 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych napisem „Głosowanie ponowne”.
 4. Głosujący oddają głos, stawiając znak „X” przy nazwisku jednego lub dwóch wybranych kandydatów.
 5. W razie uzyskania wymaganej większości głosów przez kilku kandydatów, z których dwóch lub więcej uzyskało równą liczbę głosów, komisja wyborcza zarządza ponowne głosowanie, wskazując ilu kandydatów dotyczy to głosowanie.

W głosowaniu ponownym głosujący oddają głos stawiając znak „X” przy nazwisku jednego lub dwóch kandydatów, w zależności od liczby kandydatów, jakiej dotyczy to głosowanie.

 

§ 4g

 

Na podstawie wyników ustalonych w protokole głosowania zgromadzenie ogólne w drodze uchwały stwierdza wynik wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Kolegium oraz formułuje wniosek o powołanie przez Prezesa Rady Ministrów Prezesa Kolegium spośród przedstawionych kandydatów.

 

 

Rozdział 2.    Zespoły orzekające

 

§ 5

 

 1. Sprawy wpływające do Kolegium załatwiane są przez składy orzekające po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym.
 2. Skład orzekający stanowi trzech członków Kolegium. Składowi orzekającemu przewodniczy Prezes Kolegium lub wyznaczony przez niego wiceprezes albo etatowy członek Kolegium.
 3. Przy orzekaniu członkowie składu orzekającego są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 6

 

 1. Rozstrzygnięcia składu orzekającego zapadają większością głosów i są podpisywane przez wszystkich członków składu orzekającego.
 2. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie, w terminie 7 dni od daty odbycia narady.

 

§ 7

 

 1. Prezes Kolegium lub wiceprezes upoważniony przez Prezesa Kolegium przekazuje do załatwienia sprawy członkom Kolegium - jako sprawozdawcom oraz wyznacza członków poszczególnych składów orzekających.
 2. Prezes Kolegium przekazuje do załatwienia członkom etatowym Kolegium bądź Pracownikom Biura Kolegium sprawy, które nie kwalifikują się do rozstrzygnięcia przez skład orzekający w drodze aktu administracyjnego.
 3. Merytoryczne przygotowanie sprawy na posiedzenie (rozprawę) oraz sporządzenie pisemnego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia należy do obowiązków sprawozdawcy.
 4. uchylony.
 5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku nieobecności członka sprawozdawcy, Prezes Kolegium może polecić sporządzenie pisemnego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia innemu członkowi danego składu orzekającego.
 6. Za sporządzenie pisemnego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia w sytuacji, o której mowa w ust. 5, Prezes Kolegium przyzna pozaetatowemu członkowi wynagrodzenie zgodne z zarządzeniem Prezesa Kolegium w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, a etatowemu członkowi - dodatek specjalny w wysokości odpowiedniej do poniesionego nakładu pracy, nie niższej niż wynagrodzenie pozaetatowego członka Kolegium przewidziane ww. zarządzeniem dla danego rodzaju sprawy. 
 7. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do członków pozaetatowych, jeżeli wystąpi przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie obowiązków sprawozdawcy.
 8. Przed upływem terminu załatwienia sprawy, sprawozdawca przekazuje przewodniczącemu składu orzekającego projekt pisemnego uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia.

 

Rozdział 3.   Załatwianie spraw

 

§ 8

 

 1. Wpływające do Kolegium odwołania (zażalenia), wnioski i pisma rejestrowane są w wydzielonych częściach rejestru komputerowego oraz ręcznego.
 2. Wewnętrzny obieg korespondencji oraz szczegółowe zasady rejestrowania określi – w drodze zarządzenia – prezes Kolegium.

 

§ 9

 

 

Członek Kolegium, który otrzymał przydział spraw (sprawozdawca), jest zobowiązany dokonać ich formalnej oceny i w miarę potrzeby pisemnie zarządzić wykonanie czynności przygotowawczych przez Biuro Kolegium w celu umożliwienia przedstawienia sprawy na posiedzeniu składu orzekającego.

 

§ 10

 

 

 1. Prezes Kolegium albo inna osoba upoważniona przez Prezesa Kolegium podpisuje pisma kończące sprawę, w sposób inny niż przez wydanie orzeczenia.
 2. Prezes Kolegium albo osoba upoważniona przez Prezesa Kolegium podpisuje odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na skargi kasacyjne wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz korespondencję skierowaną do innych podmiotów (organów, stron itp.).

 

§ 11

 

Rozprawa

 

 

 1. Po wywołaniu sprawy, przewodniczący zespołu orzekającego ocenia prawidłowość zawiadomienia stron i osób wezwanych na rozprawę, a następnie otwiera rozprawę.
 2. Sprawozdawca przedstawia stan sprawy i zgłoszone wnioski stron (referat).
  Po zakończeniu relacji sprawozdawcy strony mogą zgłosić swoje uwagi i wnioski dowodowe.
 3. Przewodniczący wzywa strony do zawarcia ugody, o ile przepis prawa dopuszcza zawarcie ugody. Jeżeli strony uzgodnią warunki ugody, przewodniczący zarządza wpisanie ugody do protokołu rozprawy, a następnie zamyka rozprawę.
 4. Jeżeli wszystkie sporne kwestie pojawiające się podczas rozprawy zostaną wyjaśnione, a strony nie zawrą ugody, przewodniczący zamyka rozprawę, informując strony, że orzeczenie zostanie wydane na posiedzeniu niejawnym (naradzie) oraz poucza o przysługującym trybie zaskarżenia.
 5. Po zamknięciu rozprawy zespół orzekający odbywa naradę na posiedzeniu niejawnym nad orzeczeniem, przystępuje do głosowania, po czym wpisuje rozstrzygnięcie do protokołu.
 6. W uzasadnionych przypadkach, przed wydaniem rozstrzygnięcia, może dojść do ponownego otwarcia rozprawy.

 

§ 12

 

Posiedzenie niejawne

 

 1. Rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu niejawnym składu orzekającego sprawozdawca rozpoczyna od przedstawienia stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy oraz przedkłada propozycję co do sposobu jej załatwienia.
 2. W pierwszej kolejności skład orzekający wyjaśnia kwestie proceduralne sprawy, właściwość rzeczową i miejscową, reprezentację stron postępowania, itp., a także kompletność materiału dowodowego.
 3. Po uzgodnieniu przez członków składu orzekającego istniejącego stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy, przeprowadza się dyskusję oraz głosuje co do sposobu jej załatwienia. Rozstrzygnięcie zapisuje się w protokole. Protokół może zawierać główne motywy rozstrzygnięcia.

 

§ 13

 

Protokoły z rozprawy i posiedzeń niejawnych podpisuje cały zespół orzekający oraz protokolant, o ile uczestniczy w rozprawie, bądź posiedzeniu niejawnym.

 

 

§ 14

 

(uchylony)

 

§ 15

 

 1. W przypadku wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję (postanowienie) oraz skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania Kolegium, sprawozdawca - po omówieniu skargi z pozostałymi członkami składu orzekającego, przedstawia Prezesowi Kolegium - na piśmie - projekt odpowiedzi na skargę.
 2. Po otrzymaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniającego skargę sprawozdawca po omówieniu treści wyroku ze składem orzekającym, przedstawia Prezesowi Kolegium stanowisko co do istnienia, bądź braku, podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.
 3. Skargę kasacyjną w imieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego sporządza i podpisuje pełnomocnik upoważniony przez Prezesa Kolegium.

 

§ 15a

 

(uchylony)

 

§ 16

 

W przypadku stwierdzenia występowania istotnych uchybień w pracy organów jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdawca niezwłocznie przekazuje opis stwierdzonych uchybień prezesowi Kolegium.

 

Rozdział 4.  Biuro Kolegium

 

§ 17

 

 1. Obsługę kancelaryjno – biurową oraz obsługę Kolegium jako jednostki organizacyjnej w pełnym zakresie zapewnia biuro Kolegium.
 2. Biuro Kolegium zapewnia w szczególności przygotowanie sali rozpraw oraz obsługę składów orzekających na rozprawie.
 3. Biuro Kolegium prowadzi rejestrację spraw w podziale na określone kategorie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi zarządzeniem prezesa Kolegium.
 4. Biuro Kolegium wykonuje zadania służby pracowniczej.
 5. uchylony.

 

§ 18

 

 1. Na czele biura stoi kierownik, który podlega prezesowi Kolegium.
 2. Kierownik czuwa nad sprawną obsługą Kolegium przez biuro.
 3. Kierownik biura w szczególności odpowiada za :

 

 1. prawidłowość stosowania przepisów regulaminu pracy i zarządzeń oraz za organizację pracy sekretariatu,
 2. uchylony,
 3. rzetelność prowadzenia ewidencji spraw oraz rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych,
 4. uchylony,
 5. uchylony.

 

 

Rozdział 5.  Gospodarka finansowa Kolegium

 

§ 19

 

 1. Gospodarka finansowa Kolegium prowadzona jest na podstawie planu finansowego Kolegium opracowanego w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z podziału układu wykonawczego budżetu państwa.
 2. Projekt planu przygotowuje główny księgowy Kolegium.
 3. Plan finansowy Kolegium zatwierdza prezes Kolegium.

 

§ 20

 

 1. Obsługę finansową Kolegium zapewnia główny księgowy, który podlega prezesowi Kolegium.
 2. Do kompetencji głównego księgowego należą sprawy:
 1. współdziałanie z kierownikiem biura Kolegium przy ustalaniu projektu planu finansowego Kolegium,
 2. współdziałanie z kierownikiem biura Kolegium przy realizacji wydatków osobowych i rzeczowych,
 3. prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej,
 4. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu,
 5. wykonywania innych czynności wymaganych przepisami szczegółowymi lub wynikających z poleceń prezesa Kolegium.

 

 

Rozdział 6.   Przepisy końcowe

 

§ 21

 

Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych określają odrębne przepisy i Regulamin Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

 

§ 22

uchylony

 

Regulamin organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (w dalszej treści: ZO SKO) w dniu 26.03.1999 r. i uwzględnia zmiany wprowadzone: uchwałą Nr 6/2000 ZO SKO z dnia 10.04.2000 r., uchwałą Nr 2/2001 ZO SKO z dnia 20.02.2001 r., uchwałą Nr 3/2005 ZO SKO z dnia 11.10.2005 r., uchwałą Nr 3/2007 ZO SKO z dnia 29.03.2007 r., uchwałą Nr 7/2007 ZO SKO z dnia 4.09.2007 r., uchwałą Nr 1/2010 ZO SKO z dnia 1.02.2010 r., uchwałą Nr 5/2011 ZO SKO z dnia 16.12.2011 r., uchwałą Nr 3/2016 ZO SKO z dnia 30.03.2016 r., uchwałą Nr 1/2021 ZO SKO z dnia 25.02.2021 r.