Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opis obiegu spraw

  1. Korespondencję przyjmuje sekretariat.

  • Korespondencja może wpłynąć drogą pocztową, faksem, pocztą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (E-skrzynka) lub może być dostarczona osobiście przez strony lub pracowników organów pierwszej instancji.

  1. Obieg akt między zatrudnionymi w Kolegium osobami odbywa się za pośrednictwem sekretariatu.

  2. Po wpłynięciu nowej sprawy do Kolegium zostaje ona zarejestrowana w odpowiedniej rzeczowej teczce spraw z nadaniem symbolu sprawy danego rodzaju i bieżącego numeru, a następnie jest wprowadzona do komputerowego rejestru spraw (repertorium).

  3. Sprawy oczekujące na rozpatrzenie na posiedzeniu lub rozprawie przechowuje się, do czasu wyznaczenia składu orzekającego, w osobnych dla danego rodzaju spraw teczkach. Składy orzekające i terminy posiedzeń wyznacza Prezes Kolegium.

  4. Po przygotowaniu przez członków Kolegium decyzji (postanowień, orzeczeń) podjętych w wyniku rozpatrzenia spraw na posiedzeniach (rozprawach), są one przekazywane do Biura celem doręczenia stronom postępowania oraz organowi pierwszej instancji wraz z aktami sprawy. Ostatecznie załatwione sprawy odnotowuje się w rejestrach ręcznym i komputerowym (repertorium) przez wpisanie w odpowiedniej rubryce daty załatwienia oraz wysłania.