Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Referenta z dnia 05.05.2021 r.

Opole, 05.05.2021 r.

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO REFERENTA

W BIURZE KOLEGIUM

 

 1. ZAKRES ZADAŃ

Wykonywanie prac kancelaryjnych, a także obowiązków kierowcy samochodu służbowego, w szczególności:

 1. przeglądanie akt spraw pod względem wymogów formalnych oraz sporządzanie projektów pism (zawiadomień, wezwań i innych);
 2. udzielanie informacji stronom i organom o przebiegu postępowań toczących się przed  Kolegium;
 3. obsługa programu obiegu korespondencji i rejestracji spraw;
 4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem korespondencji służbowej na platformie e-PUAP;
 5. nanoszenie w rejestrach komputerowych informacji związanych z wysyłką korespondencji  i zakończeniem postępowania oraz sprawdzanie zgodności danych z naniesionymi zapisami;
 6. kompletowanie, adresowanie i ewidencjonowanie przesyłek wyznaczonych do wysyłki;
 7. codzienny odbiór i wysyłka korespondencji służbowej w urzędzie pocztowym;
 8. kierowanie przydzielonym służbowym samochodem osobowym, dokonywanie codziennej jego obsługi, konserwacji i utrzymania w czystości;
 9. dokonywanie bieżących zakupów materiałów i artykułów gospodarczych;
 10. pomoc w organizowanych przez Kolegium spotkaniach, naradach, zgromadzeniach itp.;
 11. obsługa urządzeń biurowych.
 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształcenie administracyjne,
 3. znajomość obsługi komputera i komputerowego oprogramowania narzędziowego programu Microsoft Office na poziomie użytkownika,
 4. czynne prawo jazdy (posiadane minimum 5 lat),  umiejętność prowadzenia samochodu osobowego;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE
 1. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 3. samodzielność, dokładność, odpowiedzialność,
 4. umiejętności organizacyjne i systematyczność.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 1. kwestionariusz/CV zawierający imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i kwalifikacjach zawodowych,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane),
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, innych niż wymienione w art. 22 1 §  1. Kodeksu pracy o treści:

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu moich danych osobowych podanych dobrowolnie, a wykraczających poza zakres określony w przepisach prawa: Kodeks Pracy art. 22 1 §  1  oraz ustawa z dnia 21.11 2008 r. o pracownikach samorządowych, do której odsyła ustawa z dnia 12.10.1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta.

 

 

         ...............................................................         ......................................................................

             (miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis)

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do dnia 20 maja 2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Kolegium. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

ul. Oleska 19a

45-052 Opole

z dopiskiem „Oferta na stanowisko Referenta”

 

Prezes Kolegium zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

 

INNE INFORMACJE:

Klauzula do ogłoszenia
W związku  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu  z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a, reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Joanny Dziadkowiec, z którym można skontaktować się poprzez email: w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb  rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹  §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, do której odsyła ustawa z dnia 12 października 1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci do pracy nie są profilowani. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Odbiór dokumentów w terminie do 31.07.2021 r. w siedzibie SKO w Opolu. Po tym terminie zostaną trwale zniszczone. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.