Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na pozaetatowych członków - 2.01.2023 r.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

OGŁASZA KONKURS

 na kandydatów na pozaetatowych członków

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków Kolegium powinni  spełniać następujące kryteria:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
 2.  posiadanie wykształcenia wyższego,
 3. wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KONKURS NA POZAETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO  W OPOLU” pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole.

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

            Kolegium Odwoławcze informuje, że ogłoszenie o konkursie o podanej wyżej treści zostało opublikowane w dniu 2 stycznia 2023 r. w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym tj. w Dzienniku Gazeta Prawna (por. § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego Kolegium odwoławczego, Dz. U. Nr 47, poz. 462).

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przy naborze na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium:

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z siedzibą ul.Oleska 19a, 45-052 Opole.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są dla potrzeb konkursu na członka Kolegium oraz podjęcia działań przed powołaniem (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane tylko dane wykraczające poza zakres danych osobowych wymienionych w ustawie o samorządowych kolegiach odwoławczych  i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 3. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium oraz dokumenty wytworzone przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia konkursu, a następnie zostaną zwrócone za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu moich danych osobowych podanych dobrowolnie a wykraczających poza zakres określony w przepisach prawa (Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego) w celu realizacji konkursu na członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

 

.......................................................................                                               .........................................................................

             (miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis)