Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabory i konkursy i na wolne stanowiska

 


nowa podstrona, dodana 2010-06-18

Opole, 27.09.2018 r.

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

POSZUKUJE KANDYDATA  NA  STANOWISKO  REFERENTA

W BIURZE KOLEGIUM

ZAKRES ZADAŃ

Wykonywanie prac kancelaryjnych, a w szczególności:

 1. przeglądanie akt spraw pod względem wymogów formalnych oraz sporządzanie projektów pism,
 2. przepisywanie projektów decyzji, pism i innych dokumentów oraz protokołowanie podczas rozpraw administracyjnych
 3. obsługa programu obiegu korespondencji i rejestracji spraw,
 4. obsługa urządzeń biurowych i centrali telefonicznej,
 5. udzielanie informacji stronom i organom w zakresie przebiegu postępowań
 6. toczących się przed  Kolegium,
 7. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem korespondencji służbowej na platformie e-PUAP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształcenie administracyjne,
 3. umiejętność obsługi komputera w szczególności Microsoft Word na poziomie użytkownika,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętności organizacyjne i systematyczność.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. życiorys/CV zawierający imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe / staż pracy,
 4. inne kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje (nieobowiązkowe),
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane),
 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu moich danych osobowych wymienionych w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10 października 2018 r. Decyduje data: wpływu oferty do Kolegium.

Miejsce składania dokumentów:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

ul. Oleska 19a

45-052 Opole

z dopiskiem „oferta na stanowisko Referenta”

Prezes Kolegium zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

 

INNE INFORMACJE:

Klauzula do ogłoszenia
W związku  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu   z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a, reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Grzegorza Dziadkowca, z którym można skontaktować się poprzez email: w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb  rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i przepisami dotyczącymi  samorządowych kolegiów odwoławczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci do pracy nie są profilowani. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 


OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZONYM KONKURSIE NA CZŁONKA POZAETATOWEGO

Z dniem 21.12.2016 r. niżej wymienione osoby zostały powołane na członków pozaetatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu:

 1. Pan Marcin Kusz - na 6-letnią kadencję,
 2. Pani Małgorzata Lisik - na 6-letnią kadencję,
 3. Pani Irena Mazur - na 6-letnią kadencję,
 4. Pan Jan Piekarz - na 6-letnią kadencję,
 5. Pani Ewa Piechota - Oloś - na 6-letnią kadencję,
 6. Pani Monika Rodak - na 6-letnią kadencję,
 7. Pani Barbara Wieczorek - na 6-letnią kadencję
 8. Pani Anna Łysy - na kadencję uzupełniającą do 31.07.2019 r.

 

Podmiot udostępniający: SKO w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Szczukocka/Jolanta Pierzchała
Data wytworzenia: 2011-10-07