Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Referent z dnia 21.05.2019 r.

Opole, 21.05.2019 r.

 

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

POSZUKUJE KANDYDATA  NA  STANOWISKO  REFERENTA

W BIURZE KOLEGIUM

 

 1. ZAKRES ZADAŃ

Wykonywanie prac kancelaryjnych, a w szczególności:

 1. przeglądanie akt spraw pod względem wymogów formalnych oraz sporządzanie projektów pism,
 2. przygotowanie kompletu akt spraw do przydziału sesji poszczególnym sprawozdawcom,
 3. przygotowanie zawiadomień lub wezwań na rozprawy administracyjne w sprawach toczących się przed Kolegium,
 4. wykonywanie czynności niezbędnych do sporządzania informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej,
 5. obsługa programu obiegu korespondencji i rejestracji spraw,
 6. prowadzenie rejestru posiedzeń,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu orzecznictwa SKO w Opolu,
 8. wykonywanie czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków złożonych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 9. obsługa urządzeń biurowych,
 10. udzielanie informacji stronom i organom w zakresie przebiegu postępowań toczących się przed  Kolegium,
 11. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem korespondencji służbowej na platformie e-PUAP.
 12. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub prawnicze,
 3. umiejętność obsługi komputera w szczególności Microsoft Word na poziomie użytkownika,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 3. umiejętności organizacyjne i systematyczność.
 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA
 1. Kwestionariusz/CV zawierający imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje zawodowe (nieobowiązkowe),
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane),
 5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, innych niż wymienione w art. 22 1 §  1. Kodeksu pracy o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu moich danych osobowych podanych dobrowolnie, a wykraczających poza zakres określony w przepisach prawa: Kodeks Pracy art. 22 1 §1 oraz ustawa z dnia 21.11 2008 r. o pracownikach samorządowych, do której odsyła ustawa z dnia 12.10.1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać do 7.06.2019 r. Decyduje data wpływu oferty do Kolegium.

Miejsce składania dokumentów:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

ul. Oleska 19a

45-052 Opole

z dopiskiem „oferta na stanowisko Referenta”

Prezes Kolegium zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

INNE INFORMACJE:

Klauzula do ogłoszenia
W związku  z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu z siedzibą w Opolu ul. Oleska 19a, reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Grzegorza Dziadkowca, z którym można skontaktować się poprzez email:  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb  rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹  §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, do której odsyła ustawa z dnia 12 października.1994 r.  o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci do pracy nie są profilowani. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych – nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.