Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, informuje że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19a, 45-052 Opole.

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Monitoring stosowany jest w celu dokumentowania zdarzeń  oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z:
 • Art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.),
 • Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
 1. Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarze siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (usługi IT).
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni.
 4. Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 5. Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji oraz  
 8. profilowaniu.

Data i podpis ADO
                                                 29.05.2019 r.

Prezes SKO w Opolu

Anita Berg