Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna  dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19A,  45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Grzegorza Dziadkowca, z którym można skontaktować się poprzez email:  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.
  • Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.
  • art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Opole 25.05.2018 r.


Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu informuję, iż:

1) Administratorem systemu monitoringu jest:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu z siedzibą ul. Oleska 19A,  45-052 Opole.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Grzegorza Dziadkowca, z którym można skontaktować się poprzez email:  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Monitoring stosowany jest w celu dokumentowania zdarzeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z:

  • Art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  • Art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4) Obszar objęty monitoringiem stanowią: korytarze siedziby Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (usługi IT).

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 – 10 dni.

7) Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

8) Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

 Opole, 25.05.2018 r. (Aktualizacja 27.06.2018 r.)                                                                                                                                                                 

Anita Berg

Prezes SKO w Opolu